Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

อรัญประเทศ สระแก้ว – กัมพูชาพนมกุเลน นครวัด โตนเลสาบ ตลาดช่องจอม 3 วัน 2 คืน

รุ่งโรจน์ทัวร์ ชวนเปิดประตู AEC สัมผัสเพื่อนบ้าน

กัมพูชา “ซัว-ซะ-ได”

ชมศิวลึงค์ใต้น้ำ 1000 องค์ พนมกุเลน  

ด่านปอยเปต อรัญประเทศ สระแก้ว –  ด่านช่องจอม สุรินทร์ 

เสียมเรียบ รัตนชาติแห่งศิลปะขอม ปราสาทบันทายศรี  นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม   

วันที่ 31 ธ.ค. 59      กรุงเทพฯ – สระแก้ว – ปอยเปต – เสียมราฐ

เวลา 05.00 น.

นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่ รุ่งโรจน์ทัวร์ฯ คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดสระแก้ว เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิกä พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

เวลา 09.00 น.

ถึง ด่านปอยเปต เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คอยให้ต้อนรับท่าน และอำนวยความสะดวกคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้ง ไทยและกัมพูชา เป็นที่เรียบร้อย พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายไทย)ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ ระหว่างทางแวะพักและชม หมู่บ้านแกะสลักหินทราย สามารถเลือกซื้อกลับได้

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำคณะสักการะ พระเจ้าองค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปสองพี่น้องที่มีความศักดิ์สิทธ์และเป็นที่เคารพเป็นอย่างมากของชาวเขมร ชม พิพิธภัณฑ์การล้างเผ่าพันธ์โดยเขมรแดง ที่ วัดใหม่ Wat Thamai แล้วเดินทางพา ล่องเรือ เพื่อชมความงดงามของ โตนเลสาป มหาสมุทรน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง และการอาศัยอยู่อย่างเรียบง่าย

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร…  พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม DARA RENG SEY หรือเทียบเท่า  (ห้องละ 2-3 ท่าน)


วันที่ 1 ม.ค. 60     นครวัด นครธม – บายน – ปราสาทบันทายสรี – เสียมเรียบ

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เวลา 08.00 น.

หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายนปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชม รูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชม ภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป จัดเป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระนคร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในศาสนาพุทธซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก

ช่วงเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันห้องอาหาร  ที่เมืองเสียมเรียบ

ช่วงบ่าย

หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง ตามเส้นทางหมายเลข 67 ผ่านเมืองอัลลองเวง เมืองสะแหร่โนย ก่อนเข้าเมืองเสียมเรียบ นำท่านชม   ปราสาทบันทายศรี  สร้างปลายรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะขอมปราสาทบันทายสรี หรือ ที่ชาวเขมรเรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า “ป้อมแห่งสตรี” หรือ “ป้อมที่สวยงาม” ความเพลิดเพลินของการชมปราสาทนี้ คือการได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน


วันที่ 2 ม.ค. 60      เสียมเรียบ – พนมกุเลน – ช่องจอม สุรินทร์ – กรุงเทพฯ

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เวลา 08.00 น .

ออกเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) ซื้อเสื้อสัญลักษณ์รูปปราสาท เป็นของฝาก ชม เครื่องเงินเขมร ไม้แกะสลัก ปลากรอบจากโตนเลสาป พวงกุญแจ สินค้าที่ระลึก จากนั้น มุ่งหน้าเดินทางสู่ พนมกุเลน สถานที่ที่ชาวขอมโบราณมีความเชื่อว่าเปรียบเสมือน“หิมาลัย”และแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ชมรูปแกะ สลักกลางลำธารเป็นศิวลึงค์ 1000 องค์ รูปสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ ณ บริเวณริมน้ำตก ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารพร้อมเดินทางสู่ โอร์เสม็ด อ.สำโรง อุดรมีชัย นำท่านผ่านพิธีผ่านแดน และศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ อ.กาบเชิง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าชายแดนราคามิตรภาพ ตลาดช่องจอม สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่ ที่พักในจังหวัดสุรินทร์

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  ที่อ.ปราสาท หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

เวลา 24.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ อย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ


อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน    ท่านละ    7,900-   บาท    กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  2,000-    บาท

เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี            ท่านละ    6,900-   บาท    พักร่วมกับผู้ปกครองอีก 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่าบริการนี้รวม                 

–    ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

–   ค่าที่พัก/โรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

–    ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

–   ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางและในมื้ออาหาร ไม่มีแอลกอร์ฮอล

–    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

–   ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

–    ค่าเรือ/ท้องถิ่น ไม่รวมทิป

–   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

–    ค่าแสตมป์วีไอพี ตม. เขมร & ไทย

–    ค่ารถเข็นสำหรับส่งสัมภาระหน้าด่านไป – กลับ

อัตรานี้ไม่รวม  

–   ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน

–   ทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงาน ขับรถ

–   วีซ่า(สำหรับชาวต่างชาติ)

–   อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ

–   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ

–   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ในกรณีเปิดใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

–   อื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ

เงื่อนไขการจอง

เมื่อยืนยันการจอง แฟ็กช์สำเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร์ 0-2225-8948

พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ     

กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***เอกสารที่ใช้   พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า***

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

***กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ ขออนุญาตเลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***