Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

หนึ่งเดียวในโลกงานแห่เทียนพรรษา ตักบาตรบนหลังช้าง

หนึ่งเดียวในโลกงานแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน)

เทศกาลแห่เทียนพรรษา เพ-ลา เพลินบูทิครีสอร์ท เทศกาลตักบาตรบนหลังช้างประจำปี 59

หมู่บ้านช้างท่าตูม งานปะติมากรรมเทียนนานาชาติ ทุ่งศรีเมือง

วันแรก [ กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ “ขบวนงานแห่ช้าง”]

เวลา 05.00 น.

คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ – สุรินทร์ เพื่อความสะดวกระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค(กล่อง) 🍴  พร้อมเครื่องดื่มร้อน เย็น  มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

เวลา 11.00 น.

เดินทางถึง เพ ลา เพลิน  บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แค้มป์ เยี่ยมชมสวนดอกไม้นานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ดื่มด่ำกับบรรยากาศการจำลองสถานที่สำคัญของโลก อาทิ กำแพงเมืองจีน ,หอเอนเมืองปิซ่า ,สะพานทาวเวอร์บลิดจ์ , สโตนเฮนจ์ โซนขับรถ ATV เป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ จังหวัดสุรินทร์ เชคอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมระดับมาตรฐานของจังหวัด (ห้องละ 2 ท่าน)

เวลา 16.30 น.

ร่วมพิธีเปิดและบันทึกภาพขบวนแห่เทียนพรรษาปี 2559 ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง พร้อมชมขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่ ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีจางวาง

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง[ ประเพณีตักบาตรบนหลังช้าง – สุรินทร์ – อุบลราชธานี]

เวลา 05.30 น.

ร่วมบุญตักบาตรพระบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก โดยมีพระสงฆ์นั่งมาบนหลังช้างออกบิณฑบาตรรับข้าวปลาอาหารที่นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย

เวลา 08.00 น.

กลับไปยังที่พักอีกครั้งเพื่อรับประทานอาหารเช้า🍴

เวลา 09.30 น.

ออกเดินทางสู่ บ้านช้างตากลาง และสุสานช้าง วัดป่าอาเจียง อ.ท่าตูม เยี่ยมชมหมุ่บ้านช้างและการอนุรักษ์ช้างไทย   

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ จังหวัดอุบลราชธานี สัมผัสการสาธิตการทอผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ณ บ้านคำปุ่น จากนั้นร่วมบันทึกภาพประติมากรรมเทียนนานาชาติ ณ ลานทุ่งศรีเมือง

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 หลังอาหารเข้าที่พัก ณ โรงแรม ระดับมาตรฐาน (2 ท่าน)

วันที่สาม[ อุบลราชธานี “เทศกาลแห่เทียนพรรษา 59” – ยโสธร]

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 🍴    

เวลา 08.00 น.

ชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2559 ณ บริเวณ ลานทุ่งศรีเมือง ชมการขบวนอันสวยงามและการฟ้อนรำอันแสนประทับใจ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ วัดหนองตะเคียน จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมศิลปะขอม – ล้านนา โดยช่างฝีมือระดับประเทศภายในประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตย และประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ให้ได้กราบสักการะ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ แวะพักซื้อของฝากระหว่างทาง    

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 หลังอาหารเข้าที่พัก ณ โรงแรม ระดับมาตรฐาน (2 ท่าน)

เวลา 24.00 น.

(เวลาโดยประมาณ)เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 4,999.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,600.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 3,999.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ