Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

สุดยอด“เขาเล่าว่า ภาคอีสาน” 24 มนต์เสน่ห์การท่องเที่ยว ยโสธร อุบล มุกดาหาร บึงกาฬ

สุดยอด“เขาเล่าว่า ภาคอีสาน”

24 มนต์เสน่ห์การท่องเที่ยว ยโสธร อุบล มุกดาหาร บึงกาฬ

มหายุทธแดนอีสานพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก หมู่บ้านหมอนขิดศรีฐาน หินชมนภา หาดชมดาว นาตาล

ถ้ำพญานาคสะพานมิตรภาพ

(ทัวร์รถโค้ชปรับอากาศ  4 วัน 3 คืน)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ยโสธร ]

เวลา 05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มัคคุเทศก์ คอยต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้ท่าน  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดยโสธร เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก(กล่อง) ä พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 🍴 ณ ห้องอาหาร 

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ วัดธาตุยโสธร สถานที่ประดิษฐาน พระมหาธาตุธาตุอานนท์ ซึ่งเชื่อว่าบรรจุพระธาตุพระอานนท์ ปรากฏพบที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทย พร้อมบูชา พระแก้วบุษยรัตน์พระแก้วยอดน้ำค้าง” องค์เดียวเดียวในสยามเช่นกัน นำชม พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ลำทวน เขาเล่าว่า..ตำนาน “มหายุทธแดนอีสาน” ที่มีหลายคนนำไปเทียบกับเมอร์ไลออนสิงคโปร์นั้น เป็นพิพิธภัณฑ์รูปร่างสุดแปลกในประเทศไทย ที่สอดแทรกตำนานเกี่ยวกับพญาคางคก และบุญบั้งไฟ

เวลา 19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร……. 🍴 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในบรรยากาศยามค่ำคืนอันแสนสุข

เวลา 20.00 น.

เชคอินเข้าที่พัก ระดับมาตรฐานของจังหวัดยโสธร(ห้องละ 2 ท่าน)


วันสอง [ ยโสธร – กลุ่มหมอนขิดป่าติ้ว – อำนาจเจริญ – หาดชมนภา อุบล – มุกดาหาร ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม  🍴

เวลา 08.00 น.

เดินทางเยือน หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว สืบสานการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับหมอน และเป็นวัสดุในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นสินค้า OTOP อันเลื่องชื่อสร้างชื่อเสียงให้ชุมชน ทักทายซื้อหาติดไม้ติดมือ

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร….. 🍴

เวลา บ่าย

นำท่านชม หินชมนภา : หาดชมดาว อ.นาตาล “ตามรอยตำนานเขาเล่าว่า ลักษณะเป็นแนวหิน ช่องแคบ แนวผาหน้าน้ำไหลผ่าน แคนยอน โบกหินใหญ่น้อยจำนวนมาก หาดชมดาวก็ยังมีประติมากรรมหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาอีกหลากหลายชวนให้จินตนาการ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร นำเที่ยว ตลาดอินโดจีน ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกจากกลุ่มผู้ค้าแถบอินโดจีน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ขนม ฯลฯ พร้อมชมบรรยากาศริมน้ำโขงยามเย็น

เวลา 18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร……. 🍴

เวลา 19.30 น.

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมพลอยพาเลช. จ.มุกดาหาร หรือระดับมาตรฐานเทียบเท่า


วันสาม [ มุกดาหาร – ธาตุพนม – นครพนม ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 🍴

 08.00 น.

เดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 พาทุกท่านสักการะขอพรด้านหน้าที่การงานและความสำเร็จนานา ณ  ศาลพญานาค อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณเสาสะพานต้นที่2 นั้นเป็นถ้ำพญานาคที่ท่านจักขึ้นมาปกปักรักษาลูกหลานและคนที่ศรัทธา

 09.30 น.

เดินทางสู่ สักการสถานพระมารดา แห่งมรณะสักขี วัดสองคอน เป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีงานบุญราศีวัดสองคอน จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบุญราศี มรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…..  🍴

เวลา บ่าย

นมัสการสักการะ พระธาตุพนม ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุ ของพระศาสดาเจ้าอานิสงค์เพิ่มพูนแด่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และราศีปีวอก จากนั้นเดินทางสักการะ พระธาตุเรณู เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันจันทร์ อาสงค์ผิวพรรณวรรณะผ่องใส เดินทางเข้าที่พัก จังหวัดนครพนม (ห้องละ 2 ท่าน) โรงแรมวิวโขง เทียบเท่า

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร… 🍴


วันสี่ [ นครพนม – บึงกาฬ – กรุงเทพฯ ]

เวลา 06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 🍴

 09.30 น.

เดินทางสู่ “วิมานเทวดา ภูทอก” เขาเล่าว่า … เส้นทางสู่โลกแห่งการหลุดพ้นนั้นคือ ความเพียรพยายาม ที่นี่คือแดนสวรรค์บนดินที่ทุกคนสามารถไปสัมผัสปรัชญาทางธรรม โดยใช้ความเพียรและครองสติขึ้นจากชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 7 เชื่อกันว่าเป็นเสมือนวิมานของเทวดาแห่งป่าหิมพานต์ ใครที่มีโอกาสได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนยอดของภูสวรรค์ 7 ชั้น จะถือว่าเป็นมหาบารมี

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…..  🍴

เวลา บ่าย

ซื้อของฝากท้องถิ่นก่อนกลับ เมืองอุดรธานี

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร… 🍴 หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน บนรถ

เวลา 24.00 น.

(เวลาโดยประมาณ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ลืมทัวร์ไทย


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 6,900.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,200.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 5,300.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน 

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ