Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

สีสันตะวันออก ท่องแดนอุษา “เขาเล่าว่า..ระยอง ตราด”

สีสันตะวันออก ท่องแดนอุษา “เขาเล่าว่า..ระยอง ตราด”

ทัวร์2วัน1คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ ViP หรือ รถตู้ 8ท่าน

เขาเล่าว่า..ป่าสีทอง ความงดงาม 3 อารมณ์ 3 ช่วงเวลา

เขาเล่าว่า..มหัศจรรย์ทรายดำ แร่ธาตุทางธรรมชาติ ขุมพลังบำบัดเสมือนสปาธรรมชาติ

ชิมผลไม้ในสวน จันทบุรี ปากน้ำประแสร์ พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงประแสร์

วันแรก[ กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ตราด]

เวลา 05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่ บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP สู่ จันทบุรี เพื่อความสะดวกบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (กล่องบนรถ) 🍴 พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อน – เย็น น้ำชา กาแฟ มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

 10.00 น.

เดินทางถึง จ.จันทบุรี นำท่านเยี่ยมชม สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้ สวนวงวิทย์ หรือ สวนป้าแกลบ หรือสวนไกล้เคียง ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว อาทิ ทุเรียน ลำไย เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กล้วยไข่ จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนาน อิ่มท้อง กับบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ของสวนผลไม้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางเลาะเลียบริมทะเลตะวันออกที่สวยที่สุดนำท่านบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ณ  จุดชมวิวเนินนางพญา หาดคุ้งวิมาน จุดชมวิวอันงดงามที่สุดของภาคตะวันออก บนเส้นทาง ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต นำท่านย้อนอดีตเที่ยวชม ตึกแดง ตึกบัญชาการของรัฐบาลฝรั่งเศสในอดีต และชม คุกขึ้ไก่ คุกทรมานนักโทษในอดีต จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน อ.แหลมงอบ เขาเล่าว่า… “มหัศจรรย์ทรายดำ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นเม็ดทรายสีดำสนิท เชื่อกันว่า มีสรรพคุณของแร่ธาตุธรรมชาติที่สามารถทำให้ผ่อนคลายสุขภาพได้ เพียงแค่ได้นอนหมกตัวอยู่ใต้ผืนทรายดำ ก็จะทำให้รู้สึกถึงพลังบำบัดเหมือนได้ทำสปาธรรมชาติ” สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก เข้าพักที่ โรงแรมบ้านปู รีอสร์ท หรือเทียบเท่า โรงแรมรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา 19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร……. 🍴 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในบรรยากาศยามค่ำคืนอันแสนสุข

วันที่สอง [ ตราด – ระยอง – กรุงเทพ]

เวลา 06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 🍴

เวลา 08.00 น.

ออกเดินทางนำท่านชมความงดงามของโบสถ์คาทอลิก “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” ชมรูปปั้นองค์พระแม่มารีอาที่ประดับด้วยพลอยกว่า 2 แสน เม็ด นำท่านเดินข้ามสะพานชม ชุมชนเก่าแก่ ตึก อาคารบ้านเรือน ที่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรม สมัยก่อนไว้อย่างดีเยี่ยม ออกเดินทางแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของเมืองจันทบุรี ณ ร้านต้นตำรับ อาทิ น้ำสำรอง สละลอยแก้ว หรือจะเป็นผลไม้ หรือผลไม้แปรรูป ต่าง ๆ เป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ ปากน้ำประแส เขาเล่าว่า… “ป่าสีทอง นำชม ทุ่งโปรงทอง แหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ จะมีพลังที่สุดแสนบริสุทธิ์หกคลุมอยู่ เมื่อก้าวเข้าไป ความสุขบนสะพานไม้ที่ทอดยาวกลางป่าอันสมบูรณ์ และมี ความงดงาม 3 เวลา 3 อารมณ์ กับแสงสีทองกว้างไกลสุดสายตาที่ ยามเช้าสว่างไสว เหลืองทองอร่าม ยามบ่ายสีทองสงบเงียบมีความสุข ยามเย็นไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด กับความบริสุทธิ์ของพลังงานธรรชาติ” นำชม พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงประแสร์ 412 เรือรบประจันบานที่ร่วมรบในน่านน้ำต่างประเทศมาหลายสมรภูมิ อาทิ สงครามเกาหลี ปราบปรามโจรสลัด และภัยจากกลุ่มลัทธิคอมมิวนิสต์  จากนั้นเดินทางถึง  วัดกองดิน อำเภอแกลง ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการกู้เอกราช พร้อมสัมผัสที่ตั้ง “ทัพพระเจ้าตาก” สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สักการะ พระพุทธภัทรปิยปกาศิต หรือ หลวงพ่อปิยปกาศิต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่หล่อแบบโบราณองค์แรกของภาคตะวันออก มีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มากมาย (กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้านร่างกายที่เจ็บป่วย ขอปิดทองตรงส่วนที่เจ็บ ปวด ว่ากันว่าอาการก็จะทุเลาลง)และอีกนานาคำบอกกล่าวด้านความศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เวลา 19.00 น.

(เวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 3,450.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 700.-บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 2,850.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน ห้องละ 2-3ท่าน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ