Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

สัมผัสวิถีไทย เมืองตาก สัมผัสเสน่ห์ชายแดนเมียวดี

สัมผัสวิถีไทย เมืองตาก สัมผัสเสน่ห์ชายแดนเมียวดี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระธาตุบ้านตาก

ไร่กุหลาบปฐมเพชร ไหว้พระแม่สอด เที่ยวเมืองเมียวดี เมียนม่าร์ ตลาดริมเมย แม่สอด

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ – บ้านตาก – ตาก ]

เวลา 06.00 น.

นัดทุกท่านพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. กล้วยน้ำไท เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดตาก เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก 🍴 พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

11.00 น.

เดินทางถึง เมืองตาก สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง ตัดกับถนนมหาดไทยบำรุง ศาลนี้เดิมอยู่บนดอยวัดเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ชาวเมืองเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติจึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นใหม่ พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อ-พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้น ในพระราชอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระ-บรมรูปมีคำจารึกว่า พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราช-สมภพเมื่อ 2277 สวรรคต 2325 “รวม 48 พรรษา” ศาลนี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปและทุกปีในระหว่างวันสิ้นปี และวันปีใหม่จะมีงานฉลองเป็นประเพณี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ วัดพระธาตุบ้านตาก สักการะ พระธาตุราศีคนเกิดปีมะเมีย (ชเวดากองจำลอง)กราบขอพร “หลวงพ่อทันใจ“มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทันใจ ว่าขอสิ่งใด ล้วนแต่ได้สมดังใจปรารถนาทุกประการ

เวลา 16.20 น.

นำชม พิพิธภัณฑ์เมืองตาก จังหวัดตาก ฝีมือระดับชนะเลิศในการประกวดกระทงสาย ในงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1000 ดวง (สืบสานการทำและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประเพณี)

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 อาหารเข้าที่พัก ณ โรงแรม เวียงตาก หรือเทียบเท่า  (ห้องละ 2 ท่าน)


วันสอง [ เมืองตาก – วัดชัยชนะสงคราม – ไร่กุหลาบ พบพระ – แม่สอด ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 🍴

 08.00 น.

เดินทางสู่ วัดชัยชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชัยชนะตามคำบอกเล่าครั้งนานมาเป็นการกระทำศึก ณ บ้านระแหง ของกษัตริย์ที่สุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงที่มีชัยชนะจากขุนสามชน แห่งเมืองฉอด เชื่อกันว่ามีการสร้าง “หลวงพ่อโต -บันดาลชัยให้สมปรารถนา” คือ คำบอกเล่าในพุทธบารมีหลวงพ่อโต ขอบน บานให้การงานสำเร็จ สอบได้ฯลฯ

 10.00 น.

เดินทางถึง แม่สอด เดินทางสู่ วัดโพธิคุณ “วัดห้วยเตย” เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี ชมพระอุโบสถ์ 3 ชั้น คล้ายเรือลำใหญ่ท่องไปในคลื่นภูเขา ภายในตกแต่งอย่างงดงามประดิษฐานพระประทานขนาดใหญ่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เที่ยวชม ไร่กุหลาบปฐมเพชร UNSEEN อ.พบพระ ไร่กุหลาบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดินแดนแห่งความงามที่อบอวลไปด้วยกลิ่นความหอมของกุหลาบกว่า 7,000 ไร่ อุดหนุนผลิตภัณฑ์กุหลาบกุหลาบอบแห้งเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเสริมพลังสุขภาพ ณ ออนเซนเมืองตาก บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

เวลา 17.00 น.

เข้าที่พัก ณ อำเภอแม่สอด โรงแรม J2 หรือระดับมาตรฐานเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาสัย


วันสาม [ แม่สอด – เมียวดี เมียนม่าร์ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ ]

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 🍴

 09.00 น.

เก็บสัมภาระเดินทางสู่ ด่านพรมแดนไทย-เมียนม่าร์ ข้ามสะพานริมเมยสู่ เมืองเมียวดี ไหว้พระ 2 แผ่นดิน ยลวิถีชีวิตเพื่อนบ้าน ชม วัดส่วยมินวุ่น “วัดเจดีย์ทอง”หรือ “วัดชเวเมียนโหว่นเซตี้” วัดคู่บ้านคูเมืองเมียวดี ประดิษฐานพระมหามุนีย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของมียนม่าร์ มีมหาเจดีย์สีทองอร่ามโดดเด่นมีความสูง 123 ฟุต 3 นิ้ว ยอดฉัตรประดับอัญมณีนานาชาติ  เดินทางไปยัง วัดมิเจากง (วัดจระเข้) ปรากฏจระเข้ปูนปั้นขนาดใหญ่ทาสีเขียวใส ยาว 65 เมตร นอนแบกหอไตรอยู่ เดินทางไป วัดเจ้าโหล่งจี (วัดก้อนหินใหญ่) วัดนี้นิยมมาขอพร ยกก้อนหินเสี่ยงทาย ปิดท้ายด้วยการเดินเที่ยวชม ตลาดบุเรงนอง สัมผัสวัฒนธรรมและภาษาซื้อผลไม้ และขนมทานเล่น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴 แม่สอด

เวลา บ่าย

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดริมเมย สุดชายแดน สินค้าประเภทพลอยพม่า ไม้แกะสลัก ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า เป็นต้น นำชมวัดไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม สักการะ พระไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และพระมหามุนีย์จำลองจากมัณฑะเลย์ เดินทางไปคลังสินค้าที่ 9 ชมและเลือกซื้อจักรยานมือสองจากประเทศญี่ปุ่น ขากลับแวะซื้อหาผลไม้พื้นเมืองสะตอเบอรี่ ส้ม ที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 นครสวรรค์

เวลา 22.00 น.

โดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ อย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไป*-*


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 4,999.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 3,750.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ