Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

สัมผัสการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมและความหลากหลาย ยลสถานที่เที่ยวแปลกใหม่ไม่ไปไม่ถึง

12 เมืองต้องห้าม…พลาด!!

“นครสองธรรม”นครศรีธรรมราช

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ ViP

เปิดโลกทัศน์ สัมผัสการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมและความหลากหลาย

ยลสถานที่เที่ยวแปลกใหม่ไม่ไปไม่ถึง กับท่องเที่ยววิถีไทย

ล่องเรือเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน พักผ่อนรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ

                  ชมโลมาสีชมพู ดูวิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียง บ้านคีรีวงศ์ ชมหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

วันที่ 30 เม.ย. 59    [กรุงเทพฯ – ประจวบฯ – เขื่อนรัชประภา – เขาสก]

เวลา  05.00 น.

นัดพบทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย… เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  VIP สู่ สุราษฎร์ธานี เขาสก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าบนรถ (กล่อง)äบนรถบริการเครื่องดื่มร้อน – เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

เวลา  09.00 น.

นำท่านสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมรังสี หลวงปู่ทวด หลวงพ่อสด หลวงพ่อเงิน องค์ใหญ่ ณ วัดตาลเจ็ดยอด เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนที่ผลิตไฟฟ้า พลังน้ำจากเขื่อนสามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 315 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ยังส่งต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามเหนือทะเลสาบอันใสสด ระหว่างทางสัมผัสความงดงามของเขาหินปูน ที่ดารดาษด้วยป่าเขียวบริบูรณ์ สมญา “กุ้ยหลิน เมืองไทย”สีมรกตประดุจกระจกสะท้อนป่าเขียว ชม เขาสามเกลอ ฝูงปลาแหวกว่ายทักทาย นำท่านชม สันเขื่อน(หากเวลาทันพอที่จะขึ้นได้) ให้ท่านถ่ายภาพ ชมวิวที่สวยงามและเย็นสบาย   จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งออกเดินทางมุ่งหน้าพาเข้าที่พัก ณ เขาสก ริเวอร์ ลอร์ด หรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา  19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร…..    อิ่มเอมเปรมใจ พักผ่อนอิสระในค่ำคืนอันแสนสุข


วันที่  1 พ.ค. 59      [เชี่ยวหลาน – บ้านคีรีวง  – นครศรีธรรมราช – ขนอม]

เวลา  07.00 น.

รับอรุณกรุ่นไอหมอกตอนเช้า เคล้าเสียงนกป่าในไพรพง พร้อมตรงสู่ ห้องอาหารรีสอร์ท

เวลา  08.00 น.

เดินทางสู่ อ.ลานสกา นำท่านชม หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเก่าแก่กว่า 300 ปี ชาวบ้านที่อพยพ เข้ามาอาศัย ในรุ่นแรก ๆ นั้น ตั้งรกรากในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่มีวิถีชีวิต แบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกไม้ กลุ่มบ้านสมุนไพร กลุ่มมัดย้อม กลุ่มใบไม้ กลุ่มลายเทียน เป็นต้น

เวลา  13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร….  อ.เมืองนครศรีฯ

ช่วงบ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น ประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน ซึ่งเป็นช่างแกะหนังตะลุงฝีมือดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช จนมีความ สามารถในการแกะหนังตะลุงและหนังใหญ่ได้เป็นอย่างดีและได้เล่นหนังตะลุงด้วย ให้ท่านได้ชม พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง เดินทางชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก สร้างแต่ปี พ.ศ.854 เป็นที่ตั้งของ พระบรมธาตุยอดทองคำ Unseen In Thailand พระธาตุไร้เงา พลังแห่งศรัทธากลางเมืองนครฯ “นครสองธรรม” สมควรแก่เวลามุ่งหน้ากลับสู่ พักห้องละ

เวลา  18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร… ä หลังอาหารพาท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมชลนภา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันที่  2 พ.ค. 59      [ขนอม – สุราษฎร์ธานี – ไชยา – กรุงเทพ]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา  08.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดแขวงเภา( ท่าเรือเฟอรี่เก่า) นำท่านลงเรือตามหา โลมาสีชมพู แวะสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจือ ดูบ่อน้ำจืดกลางทะเล ระหว่างทางชมทัศนียภาพหมู่เกาะทะเลใต้ อาทิ หินผับผ้า อ่าวท้องโหนด อ่าวดินสอ อ่าวท้องเนียน อ่าวหลักซอ โดยใช้เวลาร่องเรือไป-กลับประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถ่ายภาพโลมาสีชมพู (หากพบนะครับ) บันทึกความประทับใจจากนั้นเดินทางขึ้นฝั่ง

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…

ช่วงบ่าย

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ไชยา นำท่านชม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร พระอารามหลวงสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในองค์ พระเจดีย์ทรงศรีวิชัย อายุราว 1,200 ปี จากเดินทางสู่ บ้านพุมเรียง ชุมชนเก่าแก่ย้อนหลังไปถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย เนื่องจากอยู่ใกล้ท่าเรือของเมืองโบราณบริเวณแหลมโพธิ์ ซึ่งพบซากเรือโบราณและเครื่องถ้วยชามสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องจำนวนมาก สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่า “สมัยศรีวิชัย เมืองไชยาเป็นเมือโบราณที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุด เก่าแก่กว่าเมืองนครศรีธรรมราช เลือกซื้อและชมการทอผ้าไหม บ้านพุมเรียงเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าไหม และผ้าทอลวดลายสีสันต่างๆ มีร้านจำหน่ายผ้าไหมพุมเรียงอยู่บริเวณตลาดพุมเรียง

เวลา  19.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร …. จ.ประจวบฯ  หลังอาหารเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

เวลา  23.30 น.

(เวลาโดยประมาณขึ้นกับสภาพการจราจรในขณะเดินทาง)เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,250.-บาท พักห้องละ 2 ท่าน         พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500.-บาท

เด็ก  ท่านละ  5,050.-บาท                                          พักรวมกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียง

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                      + ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 3 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                             + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ            + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / ID :line

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ