อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 1,599 -. บาท 

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 1,199 -. บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม