Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ร่วมเปิดประตูสู่ AEC กัมพูชา จันทบุรี กรุงไพลิน พระตะบอง

ร่วมเปิดประตูสู่ AEC กัมพูชา

จันทบุรี กรุงไพลิน พระตะบอง

เข้าด่านช่องผักกาด – ออกด่านบ้านแหลม

อนุสาวรีย์ยายหยาด วัดช้างเผือก ปราสาทบานอน อาคารคู่แฝดตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

(2 วัน 1 คืน โดยรถโค๊ช)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ไพลิน กัมพูชา – พระตะบอง ]

เวลา 05.30 น.

นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก 🍴 พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

09.30 น.

เดินทางถึงบริเวณ ด่านบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเดินทางและสำภาระการเดินทางผ่านแดน เปลี่ยนเป็นรถพื้นที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา เดินทางผ่านเส้นทาง กรุงไพลิน เมืองที่มีชื่อเสียงของพลอยที่สวยงามจนได้ชื่อว่า พลอยไพลิน อันเป็นที่ติดปากของผู้คนที่นิยมพลอยมาแต่อดีต นำชม วัดยายหยาด และ อนุสาวรีย์ยายหยาด ยายหยาดได้สร้างวัดเพื่อทำบุญ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองไพลิน อนุสาวรีย์เอกราช และ อนุสาวรีย์พลอยไพลิน  สัญลักษณ์ของเมือง

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 🍴 ณ ห้องอาหาร 

เวลา บ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ ปราสาทบานอน ปราสาทดบราณสมัยศตวรรษที่10 สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ท่านขึ้นด้านขนเขาเล็ก ๆ ที่ตั้งของปราสาทหิน ท่านจะได้สัมผัสวิว เมืองพระตะบอง ที่เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพระตะบอง นำท่านชมและ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเก่า “ตลาดซานัด” ซึ่งมีสินค้าที่น่าสนใจทั้ง อาหารประเภท ปลากรอบ หรือผลไม้ เช่น ส้มเช้ง หรือสินค้าราคาถูกอื่น ๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Stung Sangke Hotel หรือเทียบเท่า

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร … 🍴 หลังอาหารกลับสู่ที่พักหรือถ้านอนไม่หลับสามารถเดินทางเที่ยวชมเมืองในยามค่ำคืนที่สวยงามของเมืองพระตะบอง ริมแม่สังแก


วันสอง [ พระตะบอง – ไพลิน – จันทบุรี – กรุงเทพฯ ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม  🍴

เวลา 08.00 น.

ออกเดินทางนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองพระตะบอง (ห้ามถ่ายภาพ)     ให้ท่านชมประวัติความเป็นมาและวัดถุโบราณ หลังจากนั้นนำชม วัดดำเรยซอ วัดช้างเผือก” ศิลปะปูนปั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏตราประจำรัชกาลอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ และนำชม  ศาลาว่าการเมือง  สร้างในสมัยพระยาอภัยภูเบศรฯและเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสซี่งมีความสวยงามในแบบดบราณ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ พญาโคตรตะบองขยุง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองและเป็นที่มาของชื่อเมือง “พระตะบอง” ปัจจุบันคนกัมพูชาออกเสียงว่า “บัตดอม-บอง”(Batdambang) ชื่อเมืองมีมาจาก “เรื่องเพรง” ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ขาวชาวกัมพูชา

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวกำนัน  🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองไพลิน – ด่านบ้านแหลม จากนั้นผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออก– เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา “บ้านแหลม” สินค้าอุปโภค บริโภคที่จะหาซื้อได้คือ กระเป๋ากับรองเท้า    ที่ส่วนใหญ่รับมาจากโรงเกลือ พร้อมให้ท่านชมวิถีชีวิต ในอาณาบริเวณย่านการค้าขาย  สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ

 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในเมืองจันทบุรี🍴 

เวลา 23.00 น.

(เวลาโดยประมาณ+- 2 ชม.ขึ้นอยุ่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางกลับ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ ส่งทุกท่าน ด้วยรอยยิ้มและภาพความประทับใจ………


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 4,750.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 800.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 3,800.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน 

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ