Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ย้อนรอยอดีตล้านนา พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน 4 วัน

สวัสดีปีระกา…พาเที่ยวล้านนา
พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน

ย้อนรอยอดีตเมืองเหนือ พระยาพิชัยดาบหัก วัดศรีโคมคำ
พระเจ้านั่งดิน เทพทันใจ

เวียงกาหลงดินแดนเครื่องปั้นดินเผา วัดแสงแก้วโพธิญาน บูชานางกวักตุ้ยนุ๊ย

อลังการวัดสีฟ้า “วัดร่องเสือเต้น” เปิดกรุพระเก่า วัดพระธาตุแม่เจดีย์
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

(เดินทางช่วงกลางวัน// โดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน )

วันที่ 31 ธ.ค. 59     กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ – พะเยา

เวลา 05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย… เจ้าหน้าคอยต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศพร้อมนำคณะเดินทางสู่ จังหวัดพะเยา ระหว่างทาง บริการอาหารแบบปิคนิคกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มร้อนเย็น ชา กาแฟ  มัคคุเทศก์ แนะนำการเดินทาง พักผ่อนสบายๆ บนรถโค้ช

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารออกเดินทาง พาท่านแวะสักการะ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ขุนพลผู้ซื่อสัตย์ทหารเอกพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเดินทางสู่ จ.พะเยา

เวลา  18.00 น.

นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมพะเยา เกทเวย์ หรือ เทียบเท่า เก็บสัมภาระเข้าที่พัก

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแสงจันทร์ (3) หลังอาหารกลับสู่ที่พักอิสระกับพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันที่ 1 ม.ค. 60       กว๊านพะเยา – เชียงคำ – น้ำตกอุ่นภูซาง – เชียงราย

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น.

ออกเดินทางสู่ วัดศรีโคมคัม สักการะ พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระนั่งดิน Unseen Thailand เป็นวัดที่องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานรองรับ รับฟังตำนาน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่มีความแปลกและมีตำนานที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง เดินทางสู่ วัดนันตาราม อำเภอเชียงคำ นำท่านชมวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหาร สร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม สักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม ชม พิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และ “ธรรมาสน์” สีทอง ที่ทำจำลองมาจากราชบัลลังก์ ของพม่า

ช่วงเที่ยง 

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวเขยน่าน  อ.ภูซาง

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำท่านสู่ อ.ภูซาง นำท่านสัมผัส น้ำตกอุ่นภูซาง อุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นน้ำตกชั้นเดียว ซึ่งตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างสูงประมาณ 25 เมตร น้ำตกภูซางเป็นน้ำตกที่เป็นกระแสน้ำอุ่น มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส หากโชคดีอาจเจอ เต่าปูลู สัตว์ป่าคุ้มครอง หลบอยู่ตามซอกหินในพื้นที่เย็น ๆ ถ่ายรูปเก็บภาพที่สวยงามและความประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก

เวลา  17.30 น.

เข้าที่พัก โรงแรมลักษวรรณ หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระพักผ่อน

เวลา  18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภูแล 2  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 ม.ค. 60   เชียงราย – วัดร่องเสือเต้น – วัดแสงแก้วโพธิญาน – เวียงกาหลง – ลำพูน

เวลา 07.00 น .

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา  08.00  น.

หลังอาหารเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง นำท่านชม วิหารพระโพธิ์สัตว์กวนอิม ที่แกะสลักจากไม้จันหอม พระมหาธาตุเจดีย์พบโชค เช่าวัตถุมงคลพระอาจารย์พบโชค เป็นเครื่องรางติดตัว สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ อำเภอแม่สรวย นำท่านสักการะ ครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาน และเลือกบูชาวัดถุมงคล เช่น นางกวักตุ้ยนุ๊ย ที่พระอาจารย์แสงแก้ว ได้ทำพิธี เชื่อว่า ทำให้สามารถเก็บเงินเก็บทองเรียกทรัพย์ได้ และยังได้สักการะ หลวงพ่อทันใจ ขอพรให้สมหวังเสริมสิริมงคลบารมี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ อ.เวียงป่าเป้า นำท่านชม เมืองโบราณเวียงกาหลง แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี ชม คูเมืองป้อมปราการโบราณ แบบจำลองเมืองโบราณในอดีต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 9 ของเมืองโบราณเวียงกาหลง เคยเป็นชุมชนโบราณและแหล่งผลิตเครื่องถ้วยที่สำคัญของดินแดนล้านนาในอดีต จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เจดีย์ นมัสการ พระพุทธรูปทองคำสิงห์หนึ่ง แล ะสิงห์สาม ซึ่งถูกขุดพบเมื่อปี พ.ศ. 2551 รวมถึงสายสร้อยสังวาลย์ที่ทำจากทองคำ พระกรุพระเครื่องล้ำค่ามากมาย เก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ของวัด

เวลา 18.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ ระดับมาตราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (9) หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน


วันที่ 3 ม.ค. 60       เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ – ลำพูน – ลำปาง – กรุงเทพฯ

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น.

หลังอาหารเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นำท่านสัมผัสท้าทายความหนาวพิชิต ยอดดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร จากนั้นพาท่านมายัง พระมหาธาตุนภเมธนีดล พระมหาธาตุนพพลภูมิสิริ พระธาตุคู่หล้าองค์ราชัน และองค์ราชินีจอมสยาม แวะเที่ยวชมความงดงามของ น้ำตกวชิรธาร สายน้ำทิ้งทิ้งทอดตัวลงจากที่สูงสวยงามตระกาลตา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  อ.จอมทอง

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำท่านสักการะ พระธาตุหริภุญไชย พระธาตุประจำปีนักษัตร์ของผุ้ที่เกิดปีระกาเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีระกา 2560 จากนั้นเชิญท่านแวะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซื้อสินค้าของที่ระลึก เซรามิกลำปาง น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ฯลฯ ของดีเมืองลำปางกลับไปฝากคนทางบ้าน สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

เวลา 16.00 น.

นำท่านผ่านพิธีผ่านแดน และศุลกากร ชม ช้อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  ลำปาง หลังอาหารออกเดินทางต่ออิสระกับการพักผ่อนบนรถ


 วันที่ 4 ม.ค. 60       กรุงเทพฯ

เวลา 04.00 น.

(เวลาโดยประมาณ +- 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ที่สภาพการจราจรในวันเดินทาง) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ด้วยรอยยิ้มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่   ท่านละ    7,990.- บาท   พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,200.-บาท

เด็ก       ท่านละ    6,490.- บาท /พักรวมกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียง

อัตราค่าบริการนี้รวม                 

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ

+ ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 3 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ

+ ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ

+ ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

–  ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

–  ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

–  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

–  ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือ่จากรายการ

–  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ มัคคุเทศก์อาสา

–  ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ไทย-พม่า

เงื่อนไขการจอง

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / Id:Line

– ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ     

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

***กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก
หรือ
ขออนุญาตเลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903