Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

มาเลเซีย – สิงคโปร์

มาเลเซีย – สิงคโปร์  

4วัน 3คืน      

โดยสายการบินไทย

วันแรก  [กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์]

เวลา 06.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เวลา 08.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG415

เวลา 11.55 น.

ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านสู่ภัตตาคาร

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เวลา บ่าย

จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศและที่เล่นคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต ถึงสถานีเก็นติ้ง พบกับคาสิโนบนยอดเขาท่ามกลางปุยเมฆ อิสระเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมายทั้งในร่มและกลางแจ้ง และอิสระเสี่ยงโชคในคาสิโน อาทิ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล (หมายเหตุ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ำกว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)หมายเหตุ การขึ้น หรือ ลงกระเช้า (เคเบิ้ลคาร์สกายเวย์) ในบางครั้งอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก เป็นต้น การให้บริการจะอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Furama Hotel Kuala Lumpur หรือเทียบเท่า


วันที่สอง  [กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – มะละกา]

เวลา เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยผ่านรัฐเซลังงอร์ที่มีแหล่งแร่ดีบุกที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ผ่านชมพระราชวังแห่งชาติจัตุรัสเมอร์เดก้า และถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตรนัส ที่สูงที่สุดในโลกถึง 452 เมตร สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของมาเลเซีย พร้อมบันทึกภาพความสวยงามของเมืองหลวงกับหอคอยที่สูงระดับโลก หอคอย KL ทาวเวอร์

เวลา เ ที่ยง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เวลา บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองปุตราจายา เมืองใหม่ของมาเลเซียเมืองที่ได้เอาหน่วยงานราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ถ่ายรูปกับมัสยิดประจำรัฐแห่งใหม่ ทำเนียบรัฐบาล ชมความสวยงามของภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ หามูลค่ามิได้จนได้ชื่อว่า “นครอุทยานนครปัญญาชน” จากนั้นเข้าสู่เมืองมะละกาเมืองเก่าแก่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์และร่องรอยอารยธรรมตะวันตก “ดัชท์สแควร์” ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา มัสยิดประจำรัฐ มัสยิดที่ผสมผสานศิลปะระหว่างของจีนและชาวมุสลิมเข้าด้วยกัน วิหารเซนต์ปอล ป้อมปืนใหญ่โปรตุเกส จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำมะละกาชมเมืองที่สวยงามแบบอนุรักษ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมทั้งสองฝั่ง

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hatten Hotel Malaka หรือเทียบเท่า


วันที่สาม  [มะละกา – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – ไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด]

เวลา เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่รัฐยะโฮร์ เมืองทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ให้ท่านได้พักผ่อนและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพทางธรรมชาติระหว่างทาง

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เวลา บ่าย

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง “Fountain of Wealth” แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ คำว่า “ซันเทค” มาจากคำในภาษาจีนแปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุและได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและร่ำรวยตลอดปี นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดแห่งนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2 – 3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Orchid Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สี่  [สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – กรุงเทพฯ]

เวลา เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท ห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาว ที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมีคาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower

1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก

2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีรบุรุษเชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์คออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง

***(อาหารกลางวันและเย็นอิสระเพื่อให้ท่านได้สนุกอย่างเต็มที่)***

มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่นตัวการ์ตูน ของฝากที่ระลึก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางกีเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เวลา 21.00 น.

ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG410

เวลา 22.20 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง  วันที่13 – 16, 14 – 16 เม.ย.59

ราคาผู้ใหญ่ 25,900 บาท

ราคาเด็ก(มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 24,900 บาท

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 23,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท

กำหนดการเดินทาง วันที่ 29 เม.ย. – 02 พ.ค. 59

ราคาผู้ใหญ่ 23,900 บาท

ราคาเด็ก(มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 22,900 บาท

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 21,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท

กำหนดการเดินทาง วันที่ 05 – 08 พ.ค. 59

ราคาผู้ใหญ่ 23,900 บาท

ราคาเด็ก(มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 22,900 บาท

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 21,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท

กำหนดการเดินทาง วันที่ 20 – 23 พ.ค. 59

ราคาผู้ใหญ่ 23,900 บาท

ราคาเด็ก(มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 22,900 บาท

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 21,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท

กำหนดการเดินทาง วันที่16-19 ก.ค. 59

ราคาผู้ใหญ่ 23,900 บาท

ราคาเด็ก(มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 22,900 บาท

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 21,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พักระดับมาตราฐาน 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน 
 • ค่าเรือ/ท้องถิ่น ไม่รวมทิป
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน