Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

มหัศจรรย์ AEC ฟิลิปปินส์ Discover Manila-B

มหัศจรรย์ AEC

ฟิลิปปินส์ Discover Manila-B

4 วัน 3 คืน (5J)

โดยสายการบิน เซบู แปซิฟิค แอร์ไลน์

วันแรก  [กรุงเทพฯ – มะนิลา –สวน Ayala Triangle Garden – ชมโชว์พื้นเมือง]

เวลา 07.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Tเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน เซบูแปซิฟิคแอร์ (Cebu Pacific Air) โดยมีเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

เวลา 09.40 น.

นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน เซบูแปซิฟิกแอร์
(Cebu Pacific Air)
เที่ยวบินที่ 5J930 ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ชั่วโมง

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*

เวลา 14.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนินอย อาเกียโน่ ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านชม สวน Ayala Triangle Gardens สวนแห่งนี้เปิดเป็นทางการเมื่อปี 2010 พื้นที่สวนเป็นรูปสามเหลี่ยมเชื่อมระหว่างเขต Ayala Avenue, Makati Avenue และ Paseo de Roxas ภายในมีการจัดแสดงผลงานประติมากรรมกลางแจ้ง และยังเป็นที่ตั้ง อนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ คือ Gabriela Silang วีรสตรีผู้นำในการปลดแอกอิสรภาพจากสเปน อนุสาวรีย์ Sultan Kudarat ผู้นำมุสลิมที่ต่อสู้กับสเปน และอนุสาวรีย์ Ninoy Aquino นักการเมืองมือสะอาดบิดาของ เบกิโน อาคิโน ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน ที่ถูกลอบสังหารในอดีต

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโดยให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการร้องเพลงและการเต้นรำแบบพื้นเมืองแบบฟิลิปปินส์

ที่พัก  Y2 Residence  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา


 

วันที่สอง  [โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory – ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล]

เวลา เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านแวะชม โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ นำท่านชม Las Piñas Bamboo Organ ชมออร์แกนไม้ไผ่ที่มีชื่อเสียงและมีเพียงแห่งเดียวในโลก จากนั้นนำท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐได้ทิ้งรถจี๊ป (Jeeps) ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว้ ชาวฟิลิปปินส์ได้นำมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไว้ใช้บรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น พร้อมทั้งตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายต่างๆที่ให้สีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งในปัจจุบัน รถจี๊ปนี่ย์เป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างของชาวฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้

เวลา กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ

เวลา บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สัปปะรดปลูกเรียงรายตามทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงมะนิลา

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พักY2 Residence  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา


วันที่สาม  [มะนิลา – เกาะคอร์เรกิดอร์ – อุโมงค์มาลินตา – ช้อปปิ้งห้าง Greenhills Shopping Center]

เวลา เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะคอร์เรกิดอร์ ( Corregidor Island ) โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมงเกาะคอร์เรกิดอร์ อยู่ห่างจากมะนิลาไปทางตะวันตก ตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ บริเวณปากอ่าวมะนิลา ด้วยตำแหน่งที่ตั้ง ในสมัยก่อนเกาะนี้เป็นที่ตั้งมั่นสำคัญในการป้องกันภัยทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นกับ เมืองหลวงกรุงมะนิลา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาะแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในระหว่างการรุกรานและการปลดปล่อยของฟิลิปปินส์ออกจากกองกำลังญี่ปุ่น หลังสงครามสิ้นสุดซากปรักหักพังที่เหลืออยู่บนเกาะ ทำหน้าที่เป็นที่ระลึกทหารกับทหารอเมริกันฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นหลายคนที่สูญเสียชีวิตบนเกาะ เกาะคอร์เรกิดอร์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ให้ท่านได้ชม ห้องแสดงภาพประวัติ, อาวุธที่ใช้ในสมัยสงครามโลก

เวลา กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เวลา บ่าย

จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์มาลินตา ( Malinta Tunnel ) สถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญอีกแห่งหนึง อุโมงค์มาลินตา แห่งนี้ในอดีตได้ใช้เป็นกองบัญชาการรบของทหารพันธมิตร อันประกอบด้วย อเมริกัน และ ฟิลิปปินส์ และท้ายที่สุดกลายเป็นโศกนาฎกรรมที่ถูกทหาร ญี่ปุ่น ล้อมรอบไว้จนอดอยากต้องยอมยกธงขาว ให้ท่านได้ชม โชว์แสงสีเสียงเล่าประวัติของเกาะ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศราวกับเป็นส่วนหนึ่งเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงมะนิลา โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง จากนั้นให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้ง Greenhill Shopping Center ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Y2 Residence  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา


วันที่สี่  [สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – Solaire Resort & Casino – ช้อปปิ้งห้าง SM Mall of Asia – มะนิลา – กรุงเทพฯ]

เวลา เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนำท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเปนที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี้ ยังเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงมีความสำคัญต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกที่ใช้เป็นหลักกิโลเมตรแรกสำหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั้นนำท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มีกำแพงล้อมรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา นำท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผู้ถูกจองจำที่นี่จนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่อีกด้วย

เวลา กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เวลา บ่าย

จากนั้นท่านชม Solaire Resort&Casino ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศคาสิโนสุดหรูระดับ 5 ดาว ตกแต่งไว้อย่างหรูหราเทียบเท่าคาสิโนชื่อดังที่ลาสเวกัสเลยทีเดียว ให้ท่านได้อิสระเสี่ยงโชคกับตู้สล็อตกว่า 1,200 ตู้ และ โต๊ะพนันในแบบต่างๆกว่า 300 โต๊ะ อิสระช้อปปิ้ง SM Mall of Asia เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย(พื้นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า Brand name หรือเลือกซื้อของฝากต่างๆ

เวลา 19.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เวลา 21.35 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เซบูแปซิฟิคแอร์ (Cebu Pacific Air) เที่ยวบินที่ 5J931 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชั่วโมง

เวลา 23.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง วันที่  14-17 เม.ย. 59 (วันหยุด วันสงกรานต์)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน  28,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 28,900 บาท 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 26,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 27,900 บาท

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พักระดับมาตราฐาน 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน 
 • ค่าเรือ/ท้องถิ่น ไม่รวมทิป
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน