Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

บินตรงสู่เมืองซานย่า เกาะไหหลำ ซิมไก่ไหหลำต้นตำรับ

บินตรงสู่เมืองซานย่า เกาะไหหลำ

ซิมไก่ไหหลำต้นตำรับ 4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

วันแรก กรุงเทพฯ  – ซานย่า

เวลา 19.00 น.               

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

เวลา 21.25 น.

ออกเดินทางสู่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน โดยเที่ยวบินที่ 3U8084

เวลา 01.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซานย่า เมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น้ำ เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม้ น้ำพุร้อน สัตว์ ถ้ำหิน เรือกสวนไร่นา และขนบธรรมเนียมประเพณี จากนั้นนำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ที่พัก GUO XI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง ซานย่า – อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิม(รถรางไปกลับ) – วัดหนานซาน– ร้านเยื่อไผ่

เวลา เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่ วัดหนานซาน  พระแม่โพธิสัตว์กวนอิมบนทะเลหนานซานซานย่า สวนอารยธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม เทียนจู๋เซริ่งจี สวนชมพระพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียง ป่าเจดีย์สิบทิศกับสวนเต่ากลับรัง ศูนย์แลกเปลี่ยนอารยธรรมทางพุทธศาสนนา ถนนช้อปปิ้งอาหารเจ เป็นต้น

พระแม่โพธิสัตว์กวนอิมบนทะเลหนานซาน”ที่สูงถึง108เมตรและดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก  เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ พิเศษ(รถรางไปกลับ) เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก (สูง 108 เมตร)  โดยมีความสูงมากกว่าเทพีเสรีภาพของประเทศอเมริกา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้สร้างแบบ 3 พักตร์ 3 ทิศ มี ความหมายโดยนัยคือสติปัญญา ความเมตตา และ สันติภาพ ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่แกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมายในสวนของวัด นำท่านนั่งรถรางเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม

เวลา กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนูพิเศษ (อาหารเจในวัดหนานซาน)      

เวลา บ่าย

วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน” หากใครได้มาสักการะ  ณ วัดแห่งนี้ก็จะมีอายุยืนยาวดังความศักดิ์สิทธิ์ของวัด นั่นเอง พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน 20 หยวน(ไม่ได้รวมในรายการ) เพื่อที่จะได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ ประดับด้วยหยก เพชร พลอย ที่งดงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนทั่วไปสร้างความอัศจรรย์ใจและความเลื่อมใสศรัทธาแก่คนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

จากนั้น  นำท่านเข้าสินค้าประจำวันที่ผลิดด้วยเยื่อไผ่

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษอาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ–ไก่เหวินชาง ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)เมนูพิเศษ(อาหารพื้นเมืองหูหนาน)

หากลูกค้าท่านใดสนใจชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่ “SAN YA QIAN GU QING”  ท่านสามารถเลือกซื้อออฟชั่นเสริมได้หน้างานกับไกด์ท้องถิ่น

ที่พัก GUO XI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้ว-หลี -YA LONG BAY – สวนดอกกุหลาบ– ร้านผ้าใหม

เวลา เช้า              

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจุบันนี้   มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ – การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ  การถักทอผ้าด้วยมือ  รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้อเมือง

เวลา กลางวัน            

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เวลา บ่าย

นำท่านชมชายหาด YA LONG BAY เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ   เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม   ความ หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด   เหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำอหลายสายพันธุ์ก็เป็นชมปะการังที่ชัดเจนสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ   เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่   ในฤดูหนาว  อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส   จึงเรียกว่า “โอเรียนเต็ลฮาวาย.” จากนั้นนำท่านชม สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ  แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า   น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ  ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น  จากนั้น นำท่านแวะร้านผ้าไหม   เช้าชมชุดเครื่องนอนที่ทำด้วยแส้นใหมของจีน

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ(อาหารพื้นเมืองหูหนาน)

หากลูกค้าท่านใดสนใจชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่ “Las Vegas show”  ท่านสามารถเลือกซื้อออฟชั่นเสริมได้หน้างานกับไกด์ท้องถิ่น

ที่พัก GUO XI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง – อ่าว DA DONG HAI BAY – ช้อปปิ้งJIEFANG LU-สินค้าพื้นเมืองซานย่า ใบชา– กรุงเทพ

เวลา เช้า                        

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก  สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี  ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหินTotem   สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง     เขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า

เวลา กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (อาหารพื้นเมือง)

เวลา บ่าย

จากนั้น นำท่านชม อ่าว DA DONG HAI BAY เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า “ฮาวายของจีน” และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดิน JIA FANG LU ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของพื้นเมือง ใบชาที่ขั้นชื่อของซานย่า

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินซานย่า

เวลา 19.05 น.

อำลาเมืองซานย่าเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8083

เวลา 19.50 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 


อัตราค่าบริการ  กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 15-18  ก.ค./ 29 ก.ค. – 01 ส.ค. 59, วันที่ 05-08 /19-22 /26-29 ส.ค. 59

ราคาผู้ใหญ่   11,900

ราคาเด็ก(มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน     11,900

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 11,900

วันที่ 12-15 ส.ค. 59

ราคาผู้ใหญ่   12,900

ราคาเด็ก(มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   12,900

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   12,900

ราคาพักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

                               

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

 1. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 4. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 5. การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าหน้าด่าน Visa on arrival

**เป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทาง

ครั้งอื่นๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี และลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถทำคืน

ค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าแล้ว ทุกกรณี**   ดังนั้น กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว

กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น (สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

– เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

– เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี (รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท)

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  (รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,

 1. เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท
 2. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญ

หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ

 1. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ

ที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 1. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 1. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

 1. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น

ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 1. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุก

ครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย

–   ส่งสำเนาพาสปอร์ต ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

วีซ่าหน้าด่าน (Visa on arrival) ทางบริษัทจะส่งชื่อเขาทางสถานทูตจีนเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง Visa on Arrival ซึ่งสามารถเข้าไปพานักเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

**หมายเหตุ**

เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 14 วัน ไม่เสียค่าวีซ่า หากได้เอกสารหลัง 14 วัน ก่อนเดินทาง เสียค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 1,600 บาท