Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ

7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

เวลา 12.30 น.            

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ประตู 5 เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เวลา 15.30 น.

ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 977

***คณะเดินทางวันที่ 20 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 15.40 น. และถึงสิงคโปร์ เวลา 19.10 น.***

เวลา 18.55 น.

เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ นำท่านแวะเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศนิวซีแลนด์

เวลา 21.10 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ285 สู่สนามบินโอ๊คแลนด์

***คณะเดินทางวันที่ 20 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 20.50 น. และถึง   อ็อคแลนด์ เวลา 11.45 น.***


วันที่สองของการเดินทาง      อ็อคแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ – ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท – นั่งเรือข้ามฟากสู่เดวอนฟอร์ต

เวลา 11.50 น.    

เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย

6 ชั่วโมง ) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองอ็อค

แลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญในด้าน ทั้งการค้า การศึกษา

การเงิน

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เวลา บ่าย

นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวอันงดงามที่เต็มไปด้วยเรือน้อยใหญ่นับร้อยลำที่เทียบท่าอยู่ ท่านจะสามารถมองเห็นสะพานฮาร์เบอร์ ขึ้นชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนในแบบพาโนราม่า จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ สตรีท  แหล่งการค้าที่สำคัญเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดที่รอท่านไปจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านล่องเรือข้ามฟากจากเมืองอ๊อคแลนด์สู่ท่าเรือเดวอนฟอร์ต โดยท่านจะได้ชมความงดงามของอ่าวอ๊อคแลนด์อย่างใกล้ชิดในมุมที่แตกต่าง เทียบท่าขึ้นบริเวณท่าเรือเดวอนฟอร์ต นำชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น บ้านเรือนที่สวยงาม ร้านกาแฟน่านั่ง ทั้งร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกเก๋ไก๋ บนถนนวิคตอเรีย ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองน่ารักในมุมที่แตกต่างโดยเดินขึ้นไปชมวิวของเมืองที่เขาวิคตอเรียที่สามารถมองลงมาเห็นวิวอีกมุมของเมืองอ๊อคแลนด์

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง      อ็อคแลนด์ –  ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – หมู่บ้านชาวฮอบบิท – โรโตรัว

เวลา เช้า              

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่านบรรยากาศธรรมชาติที่กลมกลืนในวิถีชีวิตแบบคนท้องถิ่นทั้งฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่ ไปยังเมืองไวโตโม่ที่ตั้งของถ้ำหนอนเรืองแสงอันลือชื่อที่ห้ามพลาดในการมาเยือนเมืองนี้ นำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากของหนอนเรืองแสงนับล้านตัว ที่พากันเปล่งแสงเป็นประกายระยิบระยับ ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้าที่เปร่งประกายยามค่ำคืน โดยล่องเรือเข้าไปในถ้ำพร้อมทั้งมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายและนำชมถ้ำอันเงียบสงบ อีกทั้งความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยนวัตกรรมจากธรรมชาติที่รอการไปเยือนของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เวลา บ่าย

จากนั้นนำท่านตามรอยหนังดัง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท สัมผัสสถานที่ถ่ายทำ ณ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท แห่งเมืองมาตามาตา (HOBBITON MOVIE SET)  ฟาร์มเลี้ยงแกะ อันกว้างใหญ่และธรรมชาติอันงดงามของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit ที่เรียงรายอยู่มากถึง 44 หลัง แต่ละหลังมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป บ้างก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบ้างก็ประดับด้วยไม้ดอกอันงดงามหน้าบ้าน เป็นบรรยากาศเมืองเล็กน่ารักที่ชวนไปสัมผัสยิ่ง จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโรโตรัว

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ของการเดินทาง   โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม  – โรโตรัว – ชิมอาหารพร้อมชมการแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

เมืองโรโตรัว เป็นที่ตั้งของ TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์การฝีมือของชาวเมารี ไม่ว่าจะเป็น การแกะสลักไม้ หรือการทอเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาตินำความร้อนจากใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกหนึ่งวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น คือสามารถปรุงอาหารจากการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุกและนำมารับประทานได้ โดยชาวเมารีเรียกอาหารประเภทนี้ว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากอาหาร การแสดง ที่น่าสนใจของชนเผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่าเมารีนี้แล้ว โรโตรัวยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สำคัญของเกาะเหนืออีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวที่มาวางไข่ตามธรรมชาติบริเวณทะเลสาบ อีกทั้งยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ได้อีกด้วย

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว

เวลา บ่าย

ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองโรโตรัว

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้าของการเดินทาง     โรโตรัว – ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี้ – นาเพียร์  – เวลลิงตัน   

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตที่ไหลเชี่ยวกราดผ่านช่องเขาแคบและชั้นหินสูงลงมากลายเป็นน้ำตกที่งดงามนักโดยเฉพาะยามต้องแสงแดด จากนั้นนำท่านชม  การกระโดดบันจี้จั้ม ณ บริเวณสะพานคาวารัว เป็นแห่งแรกต้นตำรับของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้ จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ไม่ควรที่จะพลาดกิจกรรมที่ท้าทายสุดๆนี้ (เหมาะแก่ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมท้าทายและมีสุขภาพพร้อมและเอื้ออำนวยเท่านั้น) ด้วยความสูง 43 เมตร จากสะพานกระโดดลงสู่พื้นน้ำที่ไหลเชี่ยวกราดด้านล่าง หรือท่านสามารถเลือกนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทความเร็วสูง ไปตามลำน้ำแคบๆและเชี่ยวกราด ท่ามกลางโขดหินสูงชันอันระทึกขวัญและสร้างความตื่นเต้นสุดๆ ที่ท่านจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว (การกระโดดบันจี้ และการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์เสริมพิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์ หากท่านมีความประสงค์ที่ทำกิจกรรมนี้ กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า เพื่อทำการจองและอำนวนความสะดวกแก่ท่าน)

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เวลา บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง Napier ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในอาณาเขตของอ่าว Hawke ซึ่งอยู่ทางชายหาดด้านตะวันออกของเกาะตอนเหนือของนิวซีแลนด์ นำท่านชม ตึกต่างๆ ในเมือง Napier  ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าอาคารบ้านเรือนจะเป็นสีออกพาสเทล นุ่มๆ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง Wellington

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  WEST PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า                                                     


วันที่หกของการเดินทาง      เวลลิงตัน – สนามบิน  

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเมาท์วิคทอเรีย ชมสวนสาธารณะและวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอย่างกว้างไกล บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเนินเขา รายล้อมด้วยท่าเรือน้ำลึก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง ชมตึกรัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึ้งที่แปลกตา และชมอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่สวยงาม นำท่านไปยังZealandia หุบเขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นที่อยู่ของสัตว์หายากหลายชนิด

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์เทปาป้า (Te Papa) ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆของชาวเมารีและประวัติความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างน่าสนใจอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งใจกลางเมือง

เวลา 18.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเวลลิงตัน

เวลา 21.15 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินดูไบด้วยเที่ยวบิน SQ 292

***คณะเดินทางวันที่ 20 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 21.20 น. และถึงสิงคโปร์ เวลา 05.40 น.***


วันที่เจ็ดของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ

เวลา 05.50 น.

เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์

เวลา 07.10 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบิน SQ970

***คณะเดินทางวันที่ 20 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 07.15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.40 น.***

เวลา 08.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ  

กำหนดการเดินทาง       21-27 ต.ค., 20-26 พ.ย. 2559

 

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 59,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง 59,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 59,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 59,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 20,000.-
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทคิวเดี่ยว (ท่านละ) 5,500.-
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทหมู่คณะ* (ท่านละ)

*3ท่านขึ้นไป ในกรณียื่นเป็นครอบครัว เด็กต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี

2,950.-
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **

     [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **

     [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่ายกกระเป๋าเดินทางที่โรงแรม / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีพนักงานยกกระเป๋า)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 NZD ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 NZD)
 7. ค่าทิปพนักงานที่ขับรถที่นิวซีแลนด์ตลอดรายการเดินทาง (โดยมาตรฐาน 3 NZD ต่อคน ต่อวัน : 5 x 3 = 15 NZD)
 8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น