Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

นครสองธรรม ตำนานเขาเล่าว่า…พระแอด ปวดหาย” ไหว้พระมหามงคล 12 วัด

“เยือนถิ่นใต้ นครสองธรรม ตำนานเขาเล่าว่า…พระแอด ปวดหาย”

ไหว้พระมหามงคล 12 วัด เสริมบารมีแห่งธรรม

นำท่าน…เยือนถิ่นใต้ ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช “เขาเล่าว่า…พระแอด ปวดหาย”

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดวาอารามที่ล้วนแต่เก่าแก่งดงาม และได้รับการทำนุบำรุงสืบทอดมาโดยตลอด

บันทึกความทรงจำที่น่าประทับใจ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสมบูรณ์

4 วัน 3 คืน

วันแรก [ กรุงเทพฯ – ชุมพร ]

เวลา 05.00 น.

คณะพร้อมกันที่ หน้าบริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ (ซอยสาเก ถนนตะนาว) เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางสู่ จ.ชุมพร โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิคบนรถ ä พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็น มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

 เวลา 09.00 น.

เปิดประตูสู่…ภาคใต้ เริ่มการไหว้พระเสริมสิริมงคล นำท่านสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมรังสี หลวงปู่ทวด หลวงพ่อสด หลวงพ่อเงิน องค์ใหญ่ ณ วัดตาลเจ็ดยอด(วัดที่1) เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการเดินทาง จากนั้นนำท่านเที่ยวและชม อุโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลัง Unseen In Thailand แห่ง วัดอ่าวน้อย(วัดที่2)  (ถ้ำพระนอน) แห่งเมืองสามอ่าว ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมออมแรงพิชิตวิวพอยต์ของ อ่าวน้อย สักการะพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ภายในถ้ำ สมดังคำขวัญที่ว่า “งดงามสถาปัตยกรรม เลอล้ำพระนอน” ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 🍴 ณ ห้องอาหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์

เวลา บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุมพร นำชม  วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม(วัดที่3) เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเป็นศาสนานุสรณ์แด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เวลา 17.00 น.

นำท่านสักการะ “เสด็จเตี้ย” พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ณ ตำหนักกรมหลวงชุมพร ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยให้กับประเทศชื่นชมบรรยากาศบน หาดทรายรี ทรายสีขาวสะอาดตา เก็บภาพความประทับใจกับ เรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอร์ปิโดตั้งตระหง่านริมทะเล

เวลา 18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร……. 🍴 อิ่มท้องแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐาน ในเมืองชุมพร


วันสอง [ ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม  🍴

เวลา 08.00 น.

หลังอาหารออกเดินทางสู่ ดวงแก้วแห่งพระรัตนตรัย…วัดสามแก้ว(วัดที่4) ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร วัดเล็กๆที่ไม่ธรรมดา เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่า อย่าพลาดชมความงามของพระอุโบสถที่มีศิลปะผสมระหว่างอิสลามกับศิลปะไทยที่สวยงามแปลกตา

เวลา 10.00 น.

เดินทางสู่ วัดบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร(วัดที่5) จ.สุราษฎร์ธานี ร่องรอยความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรศรีวิชัย ที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุไชยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านพลับพลาซีฟู๊ด  🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองนครศรีธรรมราช เข้าชม “วัดดอนตรอ” (วัดที่6)สักการะ “พ่อท่านสังข์” เจ้าของตำนาน “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนัง” จากนั้นเรานำท่านเข้าพักที่ โรงแรมทวินโลตัส โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนคร

เวลา 19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร……. 🍴 หลังอาหารกลับสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสาม [ นครศรีธรรมราช – ขนอม ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 🍴

 08.00 น.

ออกเดินทางนำท่านสักการะ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดที่7) ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้สักการะ พระบรมธาตุเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ร่วมสรงน้ำ พระพุทธสิหิงค์ ในวันสงกรานต์ เป็นสิริมงคลและการเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่ปีใหม่ไทย  วัดเทพนิมิต(วัดที่8) อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช กราบ “พ่อท่านซ้ง” เช่าบูชา “เหรียญตาย” วัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง วัดถลุงทอง(วัดที่9) อ.ร่อนพิบูลย์ กราบสักการะสรีระของ พ่อท่านคลิ้ง ที่บรรจุไว้ในโลงแก้วภายในเจดีย์ของวัดถลุงทองและจะเช่าบูชาวัตถุมงคลของพ่อท่านคลิ้ง ซึ่งเป็นที่นิยมด้านเมตตามหานิยม โภคทรัพย์ แคล้วคลาดปลอดภัยก็ได้เช่นกัน

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านเรือนผักกูด อ.ช้างกลาง   🍴

เวลา บ่าย

วัดพระธาตุน้อย(วัดที่10) รับฟังตำนาน พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อันลือเลื่องในหมู่ศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือ สมกควรแก่เวลาเรานำท่านเข้าพักที่เมืองขนอม โรงแรมใน อ.ขนอม ระดับมาตราฐาน อิสระกับการเล่นน้ำทะเลริมหาดในวันสบาย ๆ

เวลา 18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร… 🍴 หลังอาหารกลับสู่ที่พักอิสระกับการพักผ่อน


วันสี่ [ ขนอม – สุราษฎร์ธานี – ชุมพร – กรุงเทพฯ ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 🍴

 เวลา 08.00 น.

ออกเดินทางนำท่านสู่ สวนโมกขพลาราม “วัดธารน้ำไหล” (วัดที่11)  จัดตั้งโดย พุทธทาสภิกขุ ที่เป็นดังผืนป่ากลายๆอันร่มรื่นเขียวครึ้มตั้งตระหง่านเป็นดังโอเอซิสแห่งโลกยุคใหม่ในบริเวณนี้ที่ให้ทั้งความร่มเย็นทางกายและความชุ่มชื่นทางใจแก่ฆราวาสที่สนใจใฝ่ธรรม เข้าชม สวนนายดำ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ท่านจะได้สัมผัสถึงความร่มรื่นของต้นไม้ การจัดสวนสไตล์ธรรมชาติ สวนสไตล์บาหลี สวนตีนเปล่าซึ่งสามารถเดินนวดเท้าผ่อนคลายได้อีกด้วย และสวยลอย ส่วนที่ยะระดับหลากหลายระดับจากพื้น สวนไม้แขวน เพื่อลดความแข็งแรงของวัสดุทางเดินให้ดูกลมกลืน สวยงาม ที่นี่ยังมีสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย และนิยมมาแวะพักผ่อน คือ มีส้วมที่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 🍴 ณ ห้องอาหาร 

เวลา บ่าย

หลังอาหารปิดท้ายช่วงเวลามหามงคลที่ วัดอ่างสุวรรณ(วัดที่12) อุโบสถ์ไม้ตาลหนึ่งเดียวโลก กราบนมัสการ หลวงปู่ไทร พระพุทธรูปปางวันทา สลักจากต้นไทรอายุกว่า 200 ปี ตัวอุโบสถใช้ไม้ตาลกว่า 10,000 ต้นในการก่อสร้าง

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ 🍴 ณ ห้องอาหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์

เวลา 22.00 น.

(เวลาโดยประมาณ+- 2 ชม.ขึ้นอยุ่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางกลับ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ ส่งทุกท่าน ด้วยรอยยิ้มและภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 6,900.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,200.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 5,700.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน 

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ