Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ททท” ชวนทำบุญวันเข้าพรรษาปี 60

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ททท” ชวนทำบุญวันเข้าพรรษาปี 60

ประเพณีตักบาตรบนหลังช้าง หนึ่งเดียวในโลก เชื่อมสัมพันธ์เพื่อนบ้าน AEC กัมพูชา

กลุ่มปราสาทตาเมือน มหาพีระมิดเมืองนครโบราณ “โฉกครรคยาร์” เกาะแกร์

ล่องเรือทะเลสาบน้ำจืด โตนเลสาบ ยล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด นครธรม

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน

วันแรก [กรุงเทพ ฯ – บุรีรัมย์ – นางรอง – สุรินทร์ ]

เวลา 04.30 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ – สุรินทร์ เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิกä พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

เวลา 11.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  อ.นางรอง

 เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.พนมดงรัก เดินทางเยี่ยมชม กลุ่มปราสาทตาเหมือน อันได้แก่ ปราสาทตาเหมือน (บายกรีม) ปราสาทตาเหมือนโต๊ด และ ปราสาทตาเหมือนธม เป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรม อยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชามากที่สุด จากนั้นเดินทางสู่ อ.กาบเชิง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าชายแดนราคามิตรภาพ ตลาดช่องจอม สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่ ที่พัก ณ โรงแรมมาติน่า หรือ โรงแรมเดอมาเจสติก ระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน ในจังหวัดสุรินทร์เก็บสัมภาระ พักผ่อนเล็กน้อย

เวลา 18.00 น.

เดินทางสู่ สถานที่จัดงานเข้าพรรษา อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ตระกาลตา วิจิตรอลังการ พร้อมขบวนช้างที่ยิ่งใหญ่ตกแต่งแสงสีเสียง และสักการะขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานบนหลังช้าง

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร   หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนหรือตระเวนราตรีนี้ที่สุรินทร์ ตามแต่อัธยาศัย


วันสอง [ตักบาตรหลังช้าง – ด่านช่องสะงำ – ปราสาทเกาะแกร – เสียมเรียบ ]

เวลา 06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เวลา 07.00 น.

ออกเดินทาง ร่วมงานเทศกาลบุญอันยิ่งใหญ่ ประเพณีตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก Unseen อิ่มบุญอุ่นใจกับการร่วมงาน และถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุบนหลังช้าง ที่ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ฯ สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางมุ่งหน้า ด่านชายแดนาช่องสะงำตรวจเอกสารผ่านแดนที่ ด่านช่องสะงำ  พร้อมเดินทางข้ามด่าน รถท้องถิ่นพร้อมมัคคุเทศก์กัมพูชารอรับคณะ มุ่งหน้าสู่ ใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง ตามเส้นทางหมายเลข 67 ผ่านเมืองอัลลองเวง

 เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

เวลา บ่าย

หลังอาหารเดินทางต่อสู่ เกาะแกร์ คือชื่อของกลุ่มปราสาทเก่าโบราณ ที่เป็นชื่อของเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรขอมในอดีต ห่างจากด่านชายแดนช่องสะงำ 173 กม. เกาะแกร์เป็นนครที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สี่ ประมาณปี (พ.ศ.1464 – พ.ศ. 1487) เกาะแกร์ จะคุ้นเคยรู้จักกันในชื่อพีระมิดแห่งเมืองขอมก่อนที่จะย้ายไปสร้างที่นครวัด ทำให้เมืองเกาะแกร์เป็นนครที่ถูกลืม ที่แอบซ่อนอยู่ในป่าเป็นพัน ๆ ปี จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง เสียมเรียบ นำท่านชม ศูนย์ฝีกวิชาชีพ (Les Artisans d’Angkor) เป็นศูนย์ฝึกสอน วิชาชีพแทบทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ และผลงานของนักเรียนก็จะมีวางจำหน่ายภายในร้านค้าของศูนย์

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Angkor Amazon Buffet ä หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน AngKor Holiday หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน จากนั้นอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสาม [ เสียมเรียบ – บันทายศรี – นครวัด นครธม ]

เวลา 06.30 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ä

เวลา 07.30 น.

หลังอาหารเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ระหว่างทางผ่านชม ปราสาทแปรรูป ที่เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย เป็นปราสาท อิฐ 5 หลังบนฐานเป็นชั้นเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ไว้ที่องค์ประธาน จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส แตกต่างจากปราสาทอื่น ๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศส ได้มีการตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “ รัตนชาติแห่งศิลปะขอม ”  จากนั้นนำชมสิ่งมหัศจรรย์  1ใน7ของโลก  ปราสาทนครวัด  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่1 โดยมีภาพกองทัพของสยามกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ ของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย

เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เวลา บ่าย

หลังอาหารนำท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช เป็นสะพานหินแกะสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่ง เป็นอสูร ฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน  อันเป็นตอนเริ่มต้นจากตำนานที่พวกพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิด โลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านประตูเมืองทิศใต้ ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวง ประจำรัชสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผันพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศ จากนั้นนั่งรถผ่านชมกลุ่มปราสาท เล็กๆโดยรอบ อาทิเช่น บาปวน ลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศ นำท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 เพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัด ในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบ ขอมยุคสุดท้าย ตื่นตากับต้นไม้ที่ใหญี่ที่สุดเรียกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Crystal Angkor ä หลังอาหารเข้าที่พักอิสระกับการพักผ่อน


วันสี่[ เสียมเรียบ – ศรีโสภณ – ปอยเปต – สระแก้ว – กรุงเทพ ฯ ]

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เวลา 08.00 น.

หลังอาหารนำคณะสักการะ พระเจ้าองค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปสองพี่น้องที่มีความศักดิ์สิทธ์และเป็นที่เคารพเป็นอย่างมากของชาวเขมร ชม พิพิธภัณฑ์การล้างเผ่าพันธ์โดยเขมรแดง ที่ วัดใหม่ Wat Thamai แล้วเดินทางพา ล่องเรือ เพื่อชมความงดงามของ โตนเลสาป มหาสมุทรน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง และการอาศัยอยู่อย่างเรียบง่าย

เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

เวลา บ่าย

หลังอาหารเดินทางกลับระหว่างทางแวะซื้อของฝากตามระยะทาง และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ณ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

เวลา 16.30 น.

ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด จนได้เวลาพอสมควร

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบ้านเสบียง ä จ.สระแก้ว

เวลา22.00 น.

(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ และอย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 8,900.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,200.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  7,200.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

 

อัตรานี้รวม

–    ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง                 –   ค่าที่พัก/โรงแรม 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

–    ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ                                          –   ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางและในมื้ออาหาร ไม่มีแอลกอร์ฮอล

–    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ                    –   ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

–    ค่าเรือ/ท้องถิ่น ไม่รวมทิป                                                           –   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

–    ค่าแสตมป์วีไอพี ตม. เขมร & ไทย                                            –   ค่ารถเข็นสำหรับส่งสัมภาระหน้าด่านไป – กลับ

 

อัตรานี้ไม่รวม

  • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงาน ขับรถ/ วีซ่า(สำหรับชาวต่างชาติ)/ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ในกรณีเปิดใบเสร็จเต็มรูปแบบ) / อื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

หมายเหตุ  กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารที่ใช้   พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการจอง  เมื่อยืนยันการจอง แฟ็กช์สำเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร์ ______________

พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 4,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 

กรณีเดินทางไม่ถึง 30 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ ขออนุญาตเลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

****โปรดเตรียม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด / **เอกสารประจำตัวประชาชน**

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ