Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ต้าเหลียน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ICE & SNOW

ต้าเหลียน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

ICE & SNOW   5 วัน 4 คืน (MF)

โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ต้าเหลียน

12.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ (MF) โดยมีเจ้าหน้าที่

คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

15.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองต้าเหลียน โดยเที่ยวบินที่ MF854

หมายเหตุ :**มีแวะ เช็คอินและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินเซี่ยะเหมิน ประมาณ 1.20 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ… สู่เมืองต้าเหลียน **

00.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองต้าเหลียน เดินทางถึงสนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึเมืองต้าเหลียน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก

Dalian Holiday Inn Express Hotel  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สอง     ต้าเหลียน- นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิ้น-ร้านเสื้อผ้ากันหนาว-ชมคฤหาสน์วอลการ์-ชมโบสถ์นิโคลัส-เล่นสกี ณ ลานสกี คฤหาสน์วอลการ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง ต้าเหลียนเพื่อโดยสารรถไฟมุ่งหน้าสู่เมืองฮาร์บิ้นด้วยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงประมาณ 250 -350 กิโลเมตร / ชั่วโมง

(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องดูแลและยกกระเป๋าขึ้น-ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที่มีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้า – ออกจากขบวนรถ  และ ห้ามนำ มีด ของมีคมทุกชนิด เข้าไปในขบวนรถไฟ)

12.05 น.

เดินทางถึง เมืองฮาร์บิ้น เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีนมีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซียส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง และเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อปี 1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปดำเนินการได้ตั้งแต่ ค.ศ.1994 มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ร้านขายเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR ) เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่แต่งกายเป็นชุดประจำชาติรัสเซียคอยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนคฤหาสน์วอลการ์  โดยที่บริเวณแห่งนี้มีพื้นที่ 6 แสนกว่าตารางเมตรใช้ทุนสร้างถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าล้านหยวน ได้จำลองโบสถ์ St. Nicholas ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิน (สร้างในปีค.ศ. 1899 และถูกทำลายในสงความปฏิวัติวัฒนธรรมปี ค.ศ.1966) และยังมีสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งสไตล์รัสเซียอีกมากมาย ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนอยู่ที่ประเทศรัสเซีย ภายในคฤหาสน์วอลการ์มีห้องพักรับรองนักท่องเที่ยวได้ถึง 800 คน มีร้านอาหารที่รับลูกค้าได้ 2,000 คนมีห้องประชุมที่จุได้ 400 คนแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของรัสเซียอีก

มากมาย พาทุกท่านเที่ยวชม โบสถ์ St. Nicholas แบบจำลองถึงแม้เป็นการจำลองมาจากสถานที่จริง แต่ความงดงามไม่แพ้ของจริงเลยทีเดียว  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่นสกี ณ ลานสกีภายในคฤหาสน์วอลการ์ (ฟรีเล่นสกีล้อยาง คนละ 1 รอบ ) สกีของที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นเล่นง่ายกว่าเป็นสกีที่ผูกติดกับรองเท้า ทำให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นมาก่อนก็สามารถลองเล่นดูได้ หรือท่านอาจเลือกถ่ายรูป ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ที่พัก 

Golden Century Hotel   หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สาม     ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซ็นโซเฟีย-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ช้อปปิ้งถนนจงยาง-เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ICE & SNOW FESTIVAL  2017

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่โรงแรมที่พัก

นำท่าน ผ่านชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย  ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ้น  โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ใน สงคราม รัสเซีย–ญี่ปุ่น (ค.ศ.1904–1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้โบสถ์แห่งนี้ได้รับบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอม สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว   นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ำก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้นทั้งๆ ที่กระแสน้ำในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสียหายให้กับเมืองฮาร์บิ้นเป็นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน้ำเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึ้นเป็นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ำ ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

ชม สวนสตาลิน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น้ำซงฮัว ทีกลายเป็นน้ำแข็งทั้งสายน้ำ ชมพร้อมกิจกรรมบนน้ำแข็งที่แสนสนุก เช่น บันไดน้ำแข็ง แคร่เลื่อนหิมะเป็นต้น นำท่านช้อปปิ้งย่าน จงยางปู้สิงเจี้ย หรือ ถนนจงยางต้าเจีย  เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมืองฮาร์บิ้น นำท่านเดินทางสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ, จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรป

ไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้ำแข็ง, เลื่อนหิมะ, และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2017 International Ice and Snow Festival)  หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้น ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัว กลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

ที่พัก

Golden Century Hotel   หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สี่        ร้านสินค้ารัสเซีย-ฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน-ผ่านชมถนนบินไห่-ผ่านชมสะพานเป่ยต้า-จัตุรัสชิงไห่-จตุรัสหินแกะสลักจำลองเมือง-ถนนคนเดินเทียนจิน-ร้านขายของทะเลพื้นเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม ร้านสินค้ารัสเซีย ให้ท่านได้เลื้อกซื้อสินค้าพื้นเมืองชาวรัสเซีย ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองฮาร์บิ้น เพื่อโดยสารรถไฟมุ่งหน้าสู่เมืองต้าเหลียนด้วยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงประมาณ 250 -350 กิโลเมตร / ชั่วโมง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ผ่านชมถนนบินไห่  เพื่อให้ท่านได้ชมวิวอันสวยงามสองข้างทางริมแม่น้ำ นำท่านผ่านสะพานมิตรภาพญี่ปุ่น – รัสเซีย (เป่ยต้าเฉียว) เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์หะหว่างประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น  ท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้าเหลียนรอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตัวอักษรจีน แกะสลักไว้ว่า “ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ” นำท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักจำลองเมือง จัตุรัสแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางของจัตุรัสซิงไห่ ริมทะเล ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย สร้างเพื่อฉลองเมืองต้าเหลียนครบรอบ 100 ปี แกะสลักหินทั้งหมดยาวตามริมทะเล มีลอยเท้าของบุคคลท้องถิ่น 1000 คน เดินตามลอยเท้าคนถึงสุดทาง จะเห็นรูปบั้นเด็กสองคนกำลังชิ้มองท้องฟ้าอยู่ นั่นหมายความว่า เมืองต้าเหลียนซึ่งเป็นเมืองที่เคยโดนญี่ปุ่นยึดเมืองไปตอนนี้กำลังก้าวหน้าถึงวันใหม่  นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเทียนจิน  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านขายของทะเลสินค้าพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต้าหลียน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Dalian Holiday Inn Express Hotel  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า         ต้าเหลียน-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน

07.05 น.

ออกเดินทางจากเมืองเซี๊ยะเหมิน โดยเที่ยวบินที่ MF853

หมายเหตุ :**มีแวะ เช็คอินและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินเซี่ยะเหมิน ประมาณ 1.20 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ… กลับกรุงเทพฯ **

15.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

สำคัญมาก

หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ  

 

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 23-27 ธันวาคม 59 28,900 28,900 28,900 4,500
วันที่  28 ธันวาคม -01 มกราคม 60 31,900 31,900 31,900 4,500

**ไม่รับจอยแลนด์**

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 150 หยวน/ทริป***

     ** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจราจร **

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านเสื้อกันหนาว,ร้านสินค้ารัสเซีย ,ร้านขายของทะเลพื้นเมือง ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนพาสปอร์ตไทย 4 วันทำการ (วีซ่าเดี่ยว)
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

– เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

– เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

9.น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. กระเป๋าเดินทาง
 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 150 หยวน/ทริป