Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ชวนเที่ยวใต้ สัมผัสเพื่อนบ้าน หาดใหญ่ เบตง มาเลเซีย เกาะปีนัง

สวัสดีปีจอ 2561..ชวนเที่ยวใต้ สัมผัสเพื่อนบ้าน

หาดใหญ่ เบตง มาเลเซีย เกาะปีนัง

สวนไดโนเสาร์  เมืองเบตง ยะลา อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ปิยะมิตร

“พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ”  น้ำพุร้อนเบตง

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

PENANG BRIDGE ไข่มุกแห่งตะวันออก พิชิตยอดเขา ปีนังฮิลล์ บูกิต เบนดารา

ชมภาพวาด 3D ปีนังสตรีทอาร์ท วัดไชยมังคลาราม(วัดไทย)

วัดธรรมิการาม(วัดพม่า)

เดินทางโดยเครื่องบิน 4 วัน 3 คืน

วันแรก     กรุงเทพฯ –  หาดใหญ่ – มาเลเซีย – เบตง

05.00 น.    คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง อาคารขาออก อาคาร 2 เคาเตอร์สายการบินไลอ้อน แอร์  SL702   เจ้าหน้าที่…… คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก น้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม / ท่าน / ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

07.45 น.    เดินทางโดย THAI LION AIR  เที่ยวบินที่  SL702  นำท่านเหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

09.15 น.    คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ตรวจเช็คสัมภาระ ขึ้นรถปรับอากาศ พร้อมออกจากหาดใหญ่ มุ่งหน้าสู่ ด่านสะเดา

10.20 น.   นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ Dinisaur Garden สวนไดโนเสาร์ ด่านนอก อิสระให้ท่านชมและถ่ายภาพสวย ๆ กับ “หมู่บ้านอาเซียนและวนไดโนเสาร์” ที่ถูกจัดสรรบรรจงสร้างได้อย่างลงตัวและสวยงาม

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร

13.30 น.    หลังอาหารนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านจังโหลน จากนั้นเดินทางต่อสู่ด่าน Bukit Kayu Hitam รัฐ Kedah ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย จากนั้นออกเดินทางสู่ด่าน Pengkalan Hulu รัฐ Perak  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย แล้วเดินทางสู่ ด่านเบตง ผ่านพิธีการผ่านคนเข้าเมือง

18.30 น.   บริการอาหารเย็น ณ ร้านต้าเหยิน อ.เบตง จ.ยะลา ชิมเมนูเมืองเบตงที่มาถึงแล้วต้องทาน เช่น  ไก่เบตง ผักน้ำ หมี่เบตง ปลาจีน หลังอาหาร เดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับมาตราฐาน อ.เบตง (ห้องละ 2-3 ท่าน) อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – น้ำพุร้อนเบตง

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น.   หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทาง เที่ยวชมรอบเมืองเบตง ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่ง แรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่ง อุโมงค์นี้สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ อุโมงค์ยาวประมาณ 273 เมตร กว้าง 9  เมตร สูง 7 เมตร จากนั้นชม หอนาฬิกาเมืองเบตง สัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างจากหินอ่อน สีขาว นวลจากเมืองยะลา ชม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณแยกหอนาฬิกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ก่อนสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่เป็นตัวตู้ ไม่รวมฐาน มีเส้นรอบวง 140 ซม. สูง 290 ซม. และเดินทางนำท่านชม วัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อ วัดเบตง เป็นวัดที่มีชัยภูมิดีมาก ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเบตงนำท่านสักการะ “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ” เจดีย์ศิลปะศรีวิชัย ประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร ภายในเจดีย์ชั้นบนสุด บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมีพระพุทธธรรมประกาศเป็นพระประธาน

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ร้านยินดีโภชนาการ อ.เบตง

เที่ยง        หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยัง อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของการรบของโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่บ้าน ปิยะมิตร ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ก่อนมีทาง ออก 9 ทาง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง อุโมงค์ปิยะมิตร ถูกปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม จากนั้นเดินทางต่อไปยัง น้ำพุร้อนเบตง เดิมเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นบ่อน้ำร้อนที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุมากมายมีอาณาบริเวณประมาณ ๓ ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ บ่อน้ำพุร้อนจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน อุณหภูมิของน้ำประมาณ ๘๐ องศาเซลเซียส

เย็น          เดินทางสู่ที่พัก และรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน

วันที่สาม  เบตง –  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- ปีนัง – วัดไชยมังคลาราม-

วัดธรรมมิการาม

05.00       ตื่นเช้าซักนิดออกเดินทางชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ให้ท่านเลือกถ่ายภาพวิวสวย ๆ หรือแชร์ กันได้อย่างอิสระจนสมควรแก่เวลา

07.30       บริการอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปยังปีนัง โดยผ่านด่าน ชายแดนเบตงสู่รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย ผ่านชมสะพานปีนัง (PENANG BRIDGE) ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วยระยะทางยาวกว่า 13.5 กิโลเมตร ไปขึ้นฝั่งที่เมืองโปร์ ให้เป็นสะพานาข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นำท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก เกาะปีนังจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น “ไข่มุกแห่งตะวันออก” พร้อมนำท่านถ่ายรูปกับป้อมประวัติศาสตร์ จุดแรกที่นักล่าอาณานิคมแห่งอังกฤษยกพลขึ้นบกที่เกาะปีนัง

เที่ยง        รับประทานอาหาร

บ่าย         นำท่านเที่ยวชม สถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี นำท่านสักการะ พระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาวถึง 108 ฟุต จากนั้นชม วัดธรรมิการาม (วัดพม่า) ให้ท่านได้สักการะ พระพุทธรูปยืน แกะสลักจากหยกสีขาว จากนั้นนำท่านตื่นเต้นกับการนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา ปีนังฮิลล์ ซี่งมีความสูง 830 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนเนินเขา ปีนัง ฮิลล์ หรือ บูกิต เบนดารา (BUKIT BENDARA) เป็นที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตา ของเกาะปีนัง จุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ เป็นมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพของจาร์จทาวน์ หรือมีความสุขง่าย ๆ ด้วยการสูดอากาศเย็นแสนบริสุทธิ์ที่จุดสุดยอดเขาปีนังฮิลล์เย็น

18.00 น.     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

19.00 น.   หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL SENTRAL SEAVIEW PENANG หรือเทียบเท่าระดับมาตราฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่       ปีนัง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

7.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

เช้า          จัดเก็บสัมภาระนำคณะออกเดินทาง ชมกำแพงเมืองและป้อมปืนคอนเวลลิส ของอังกฤษ ณ หาดปีนัง ซึ่งเป็นจุดแรกที่ทหารอังกฤษยกพลขึ้นบกสู่เกาะปีนัง นำโดยนายพล เซอร์ฟรานซิสไลทร์ เมื่อปี ค.ศ. 1786 ซึ่งท่านสามารถเข้าชมภายในกำแพงและขึ้นถ่ายรูบนป้อมปืนได้ ชมบ้านเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส

11.30 น.    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย         หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม “ปีนัง สตรีท อาร์ท” ชมภาพวาด 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาดต่าง ๆ ได้ตามกำแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง และอื่น ๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ไม่ว่จะเป็นภาพเด็กปั่นจักรยาน ภาพเด็กผู้หญิงกำลังผลักดันตัวเองขี้นไปบนหน้าต่างสองบาน ภาพเด็กกำลังปีนเก้าอี้เพื่อหยิบสิ่งของ และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก พร้อมถ่ายภาพเป็นความทรงจำ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพสวย ๆ ก่อนเดินทางกลับ….

14.00 น    คณะเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานปีนัง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

16.45 น    คณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานปีนังโดยสายการบิน AIR ASIA   FD – 402

17.30 น    คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) ส่งอำลาท่านสู่จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพด้วยความประทับใจ และอย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ

อัตราค่าบริการ           ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3   ท่านละ    13,900.- บาท กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 2,400.- บาท

                                  เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี       ท่านละ  11,900.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่านี้รวม – ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน                              – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

                      – ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น                       – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

                      – ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด                      – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม

                      – ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

                      – ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม

                      – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

                      – ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง         – แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / Id:Line

                                  – ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 4,000 บาท) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

เอกสารที่ใช้   พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

หมายเหตุ    กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด

 กรณีเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ ขออนุญาตเลื่อนการเดินทาง และหากกรณีเป็นรถตู้อาจต้องมีการปรับราคาขึ้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี 108) , แสงวิชัย(ติ๊นา 110) , สุรัก(สี 100) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour   Line Official : @roongrojtour   Instagram : roongrojtour

'
%d bloggers like this: