Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ชมดอกไม้ไหว้พระ อู่ทอง ห้วยกระเจา

ชมดอกไม้ไหว้พระ อู่ทอง ห้วยกระเจา

ตามรอยแก้วหน้าม้า – พระปิ่นทอง พระพุทธบาทเขาดีสลัก ศูนย์พันธ์พืชเพาะเลี้ยงอู่ทอง

วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระใหญ่ทวารวดีปุษยคีรี อุโบสถ์ในเรือหงส์วัดสระลงเรือ วัดทิพย์สุคนธาราม

ด่านชายแดนพุน้ำร้อน ต้นก้ามปูยักษ์ บ้านโป่งวันวาน

(2 วัน 1 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – อู่ทอง – ห้วยกระเจา – กาญจนบุรี ]

เวลา 06.00 น.

นัดพบกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่เส้นทาง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิก(กล่อง) 🍴 มัคคุเทศก์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ

 08.30 น.

เดินทางสู่ ศูนย์พันธ์พืชเพาะเลี้ยง อู่ทอง หรือ สวนสวรรค์สุพรรณบุรี (มกราคม : พบกับพืชเมืองหนาว) – (กุมภา : สัญญารักดอกกุหลาบ) แบ่งบานรอผู้มาเยือนชมอย่างเพลิดเพลิน นำพาคณะอิ่มเอมกับการถ่ายภาพและเดินชมมุมมองต่างๆโดยรอบที่กว้างขวาง ชมสวนสับปะรดสี สวนกุหลบแวร์ซาย สมควรแก่เวลาเดินทางไปไหว้พระที่ วัดเขาดีสลัก สักการะ รอยพระพุทธบาทนูนสูง Unseen สถานที่ถ่ายทำละคร พื้นบ้าน อาทิ แก้วหน้าม้า เป็นต้น เดินทางสู่ วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม หรือ วัดเขาพระ ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระสังข์ศรีสรรเพชร์ สันนิษฐานสร้างในสมัยทวารวดี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ วัดเขาทำเทียม และสถานที่จัดสร้าง สมเด็จพระปุษยคีรีศรีอู่ทอง พระแกะสลักบนผาหินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนาดหน้าตัก 65 เมตรสูง 84 เมตร เดินทางสู่ วัดสระลงเรือ กราบสักการะ สมเด็จพุฒาจารย์โต ขนาดใหญ่ และชม พระอุโบสถ์ในเรือหงส์ใหญ่ที่สุดในโลก

เวลา 16.00 น.

ปิดท้ายรายการไหว้พระยามเย็นที่ วัดทิพย์สุคนธาราม สักการะ พระปางขอฝนพระพุทธเมตตาประชาไทฯ

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร🍴 หลังอาหารเข้าที่พัก ณ รีสอร์ทระดับมาตรฐาน ริมแม่น้ำแคว

วันที่สอง [ กาญจนบุรี ด่านชายแดนพุน้ำร้อน – ต้นก้ามปูยักษ์ – บ้านโป่ง – กรุงเทพฯ ]

เวลา 7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท 🍴

เวลา 8.00 น.

เดินทางสู่ กองการสัตว์และการเกษตรที่ 1 เที่ยวชมต้นก้ามปูยักษ์ ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแผ่กิ่งก้านบนเนื้อที่กว่า 1 ไร่ 2 งาน 4 วา เป็นที่ถ่ายโฆษณาและภาพยนตร์หลายเรื่องมาแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเยือนเมืองชายแดน ด่านพุน้ำร้อน อำเภอมะขามเตี้ย – ทวาย เมียรม่าร์ จุดเชื่อมสัมพันมิตรภาพและฐานเศรษฐกิจในอนาคต ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴

เวลาบ่าย

แวะเที่ยว บ้านโป่งวันวาน ซึมซับบรรยากาศวันวานครั้งอดีตที่เป็นเครื่องหมายเตือนใจ ไว้ด้วยของล่ำค่าชิ้นสำคัญที่นับวันจะหาชมได้ยาก อาทิ นาฬิกาโบราณ จักรเย็บผ้า โรงรับจำนำ ร้านกาแฟ เป็นต้น เดินทางสักการะ พระป่าเลย์ไลก์ ภายใน พระอุโบสถ์แสตนเลส ของ วัดโพธิ์รัตนาราม

เวลา 19.00 น.

(เวลาประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน ณ จุดนัดหมายเดิม โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 2,900-. บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 900 -. บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 2,200 -. บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา และการจราจร ยึดเอาความปลอดภัยเป็นสำคัญ