Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

คุนหมิง หม่าหลิงเหอ ทุ่งดอกมัสตาร์ด

                 

คุนหมิง  หม่าหลิงเหอ  ทุ่งดอกมัสตาร์ด

   5 วัน 4 คืน (TG)  

โดยสายการบินไทย

วันแรก         [กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน]

เวลา  08.00น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับ ทุกท่าน

เวลา  10.50น.

ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612

เวลา  14.05น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร   คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ ตำหนักทอง ” นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

เวลา  ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

LONGWAY  HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สอง         [ร้านชา-หลัวผิง-ชมวิวทุ่งดอกมัสตาร์ด-น้ำตกเก้ามังกร                                         (รวมรถราง)-เมืองซิงยี่]

เวลา  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านแวะชิมชา ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน นำท่านชม ทุ่งดอกมัสตาร์ด เมืองหลัวผิง แห่งแผ่นดินยูนนาน ในยามที่ดอกมัสตาร์ดผลิบานเหลืองอร่ามพร้อมกันทั้งหมด มันช่างเป็นภาพอันสวยงามดังสวรรค์สร้าง เป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์อันงดงามที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ใน1 ปี มีให้ท่านได้ชม เฉพาะช่วง เดือน ม.ค.-มี.ค. ของทุกปี เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก และผลิดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามตา จากอุตสาหกรรมทางเกษตร ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนในเดือนอื่นๆ ก็จะมีพืชพันธ์อย่างอื่น เช่น ยาสูบ ข้าวโพด เป็นต้น

(หมายเหตุ : หากช่วงเวลาที่กรุ๊ปเดินทาง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จนมีผลทำให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกเป็นจำนวนน้อย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้)

ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เวลา  กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เวลา  บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกจิ่วหลง หรือ “น้ำตกเก้ามังกร” (Nine Dragons Waterfall) น้ำตกสวยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหลัวผิง (Luoping) ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยน้ำตก 10 ชั้นที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ความสวยงามของแต่ละชั้นก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดนั้นสูง 56 เมตร และกว้างราว 110 เมตร ถือเป็นจุดที่สวยที่สุดของน้ำตกเก้ามังกรแห่งนี้ (No.1 Cascade of Jiulong) โดยในช่วงฤดูหนาวลากยาวไปถึงฤดูใบไม้ผลิสายน้ำที่ไหลลงมาจะดูเหมือนกับห่วงโซ่สีเงินแขวนลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับปล่อยละอองสีขาวฟุ้งกระจาย แลดูสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซิงยี่  เป็นเมืองอยู่ในแนวพรมแดนระหว่างมณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจว   ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

เวลา  ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่

 FORTUNE  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม       [เมืองซิงยี่-ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) –หุบเหวน้ำตกสาย                             หม่าหลิงเหอ(รวมลิฟท์ขาขึ้น)-เมืองหลัวผิง]

เวลา  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านชม ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) นำท่านนั่งรถกอลฟ์ไปเที่ยวชมภาพความงาม ชมวิวภูเขารูปปิรามิดอันยิ่งใหญ่ตระการตา มีลักษณะเป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิดที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่น ขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่น่า แม่น้ำ และหมู่บ้านผสมผสานกัน ภูมิประเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนัก นำท่านเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่นิยมเรียกกันว่า เขาเต้านม เป็นเขาที่อยู่กลางทุ่งนาลักษณะและรูปร่างมองคล้ายเต้านมของสตรีทั้งสองข้างซึ่งมีขนาด ใกล้เคียงกันอย่างไม่น่าเชื่อ ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย

เวลา  กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เวลา  บ่าย

นำท่านเดินทางสู่  หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (MALING RIVER CANYON) ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกของมณฑลยูนนาน  สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลกของประเทศจีน นำท่านโดยสารลิฟท์เพื่อขึ้นไปชม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ   แม่น้ำหม่าหลิงเหอใช้เวลาเป็นล้านๆ ปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของภูเขาหมื่นยอดจนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ที่มีความลึกอยู่ระดับราว 200-400 เมตร ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาทั้งสองข้างหน้าน้ำหลากสายน้ำจะแสนตระการตา หน้าน้ำน้อยมีน้ำตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวนี้เรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก เมืองหลัวผิง  ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม.

เวลา  ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

ZHONG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่           [ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย-เมืองหลัวผิง-คุนหมิง-วัดหยวนทง-                                      ร้านบัวหิมะ-ร้านไข่มุก]

เวลา  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย ชมช่องแคบซานเสียเล็ก หรือหลูปู้เก๋อ เป็นช่องแคบเล็ก ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลัวผิง ประกอบด้วยทัศนียภาพ 3 จุด ทะเลสาบหลูปู้เก๋อ เขื่อนผลิตไฟฟ้า ทะเลสาบตัวอีเหอ นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของจุดที่สำคัญคือทะเลสาบหลูปู้เก๋อ มีความยาว 19.8 กิโลเมตร ในทะเลสาบมี 3 ช่องแคบ มีลักษณะคล้ายช่องแคบแยงซีเกียง  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง เป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีทัศนียภาพสวยงามระหว่างสองข้างทาง    ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เวลา  กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เวลา  บ่าย

นำท่านเข้าชม วัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วัดหยวนทงแห่งนี้ นำท่านสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นแวะชมร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด

เวลา  ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (สุกี้เห็ด)

พักที่

พักค้างคืนณ LONGWAY  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า         [อิสระช้อปปิ้ง-ร้านหยก –กรุงเทพฯ]

เวลา  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน  เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ นำท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง  

เวลา  กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (อาหารกวางตุ้ง)

เวลา  บ่าย

สมควรแก่เวลานำทุกท่านสู่สนามบิน

เวลา  15.20น.

อำลา นครคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613

เวลา  16.30น.

เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


 

อัตราค่าบริการ

วันที่  02-06 มีนาคม 59

 ราคาผู้ใหญ่   24,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่1 ท่าน)   24,900   บาท

เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)   23,900  บาท

เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี(นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)   22,900   บาท

พักเดี่ยว เพิ่ม  4,500  บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 • หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวน