Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

Search Results for: ขอนแก่น

Sort results by:

อีสาน..แซ่บนัว..ทัวร์ไปรถไฟขขบวนใหม่ อีสานมรรคา กลับรถบัส 4 วัน 2 คืน หนองคาย สะพานกระจก สังคม เชียงคาน เยือนเพื่อนบ้านชมวิถีแห่ง AEC เมืองสานะคาม สปป.ลาว สักการะ พระธาตุสัจจะ อ.ท่าลี่ พิชิตยอดภูเรือชมอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกภูทอก เชียงคาน เลาะเลียบเทียบชมบ้านเก่าถนนชายโขงเชียงคาน ชมสถาปัตฯ ไหว้พระฝั่งลาว แลนด์มาร์คแห่งใหม่ “สะพานกระจกแห่งแรกของไทย”
  • ทริปเที่ยว 4 วัน 3 คืน
  • รถโค้ชปรับอากาศ
  • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
  • มื้ออาหารตามที่ระบุ
'